Ziyonet uz реферат об амире темуре

Амир Темур, Темур, Темурбек (тўлиқ исми Амир Темур ибн Амир Тарағой ибн Амир Барқул) [1336.9.4, Кеш (ҳозирги Шаҳрисабз) шаҳри яқинидаги Хожа Илғор қишлоғи (ҳозирги Яккабоғ тумани) — 1405.18.2, Ўтрор шаҳри, Самарқандда дафн этилган) — ўрта асрнинг йирик давлат арбоби, буюк саркарда, кучли, марказлашган давлат асосчиси, илм-фан ва маданият ҳомийси.

Амир Темурнинг онаси Такина хотун бухоролик. Отаси амир Тарағой эса барлос уруғининг оқсоқолларидан ҳамда Чиғатой улусининг эътиборли бекларидан ҳисобланган. Унинг аждодлари Кеш вилоятида ҳокимлик қилишган. Шу боис Амир Темурнинг отаси амир Тарағойни ҳам йилда бир маротаба Или дарёси бўйида хон томонидан чақириладиган эл-юрт бекларининг қурултойига таклиф этилар ва у бундай йиғинларда муттасил қатнашар эди. Шу билан бирга у, Шарафуддин Али Яздийнинг таъкидлашига кўра, «уламо ва сулаҳо ва муттақийларға мушфиқ ва меҳрибон эрди ва буларнинг мажлисига борур эрди…». Тарағойбек пири Шамсуддин Кулолни айниқса чуқур эҳтиром қилган. Кейинчалик шайх Кулол Амир Темурнинг ҳам пири бўлган. Тарағойбек 1360 йилда вафот этган.

Амир Темурнинг ёшлиги Кешда кечди. Етти ёшга тўлгач, отаси уни ўқишга берди. Амир Темур ёшлик чоғлариданоқ махсус мураббийлар назорати остида чавандозлик, овчилик, камондан нишонга ўқ узиш, бошқа турли машқ ва ҳарбий ўйинлар билан машғул бўлган. Шу аснода Амир Темур тулпорларни саралаб ажрата оладиган моҳир чавандоз ва довюрак баҳодир бўлиб вояга етган. Амир Темур табиатан оғир, босиқ, теран фикрли ва идрокли ҳамда ниҳоятда зийрак, кишилардаги қобилият, фазилат, айниқса, самимиятни тезда фаҳмлаб оладиган инсон бўлган. Шу туфайли ўспиринлик чоғларидаёқ атрофига тенгқурлари орасидан садоқатли дўстларни жалб қила олган. Унинг атрофига болаликдаги дўстлари ва мактабдошлари (Аббос баҳодур, Жаҳоншоҳбек, Қимори иноқ, Сулаймоншоҳбек, Идику Темур, Сайфуддинбек, Ҳиндушоҳ, Қарқара ва бошқа) тўпланишиб, биргаликда машқ қилар, мусобақаларда иштирок этишар, аста-секин навкар бўлишиб ва ҳарбий гуруҳга бирлашиб, ҳарбий бўлинма сифатида шакллана борган. Кейинчалик улар Амир Темур қўшинида лашкарбошилик даражасигача кўтарилганлар.

Амир Темур ўзининг илк ҳарбий фаолиятини қўл остидаги навкарлари билан айрим вилоят амирларига хизмат қилишдан бошлаган; уларнинг ўзаро курашларида қатнашиб, жасорат кўрсатган, жангларда чиниққан, ҳарбий маҳоратини оширган. Донғи бутун Қашқадарё воҳасига ёйилган. Амир Темурнинг ақлу заковати, шижоати ва шуҳрати уни Мовароуннаҳрнинг нуфузли амирларидан амир Хизр Ясовурий ва амир Қазағон билан яқинлаштирди. Хондамирнинг ёзишича, отаси амир Тарағой Амир Темурни аввал (1355) амир Жоку барлоснинг қизи Нурмушк оғога, сўнгра ўша йили (1355) Қазағоннинг набираси ва амир Ҳусайннинг синглиси Ўлжой Туркон оғога уйлантиради. Кейинги никоҳ туфайли Амир Темур билан Балх ҳокими амир Ҳусайн ўртасида иттифоқ юзага келиб, улар биргаликда мўғулларга қарши курашадилар.

Амир Темурнинг Мовароуннаҳрни бирлаштириш йўлидаги ҳаракати 14-асрнинг 60-йиллари бошларидан бошланди. 14-аср нинг 50-йиллари охирида Мовароуннаҳрда амирларнинг ўзаро кураши кучайиб, амир Қазағон ўлдирилди. Мамлакатда сиёсий парокандалик авжига чиқиб, оғир танглик содир бўлди. Хондамирнинг «Ҳабиб ус-сияр» китобида келтирилган маълумотларга қараганда, улус ўнга яқин мустақил бекликларга бўлиниб кетган. Самарқанд вилоятида амир Баён сулдуз, Кешда амир Ҳожи барлос, Хўжандда амир Боязид жалоир, Балхда Улжой Буға сулдуз, Шибирғонда Муҳаммад I Хожа Аперди найман, Кўҳистонда Бадахшон шоҳи амир Сотилмиш, Хутталонда Кайхусрав, Ҳисори Шодмон ҳудудида амир Ҳусайн ва амир Хизр Ясовурийлар ўзларини ҳокими мутлақ деб эълон қиладилар.

Бу даврда Чиғатой улусининг шарқий қисми — Еттисув ва Шарқий Туркистонда ҳукмронлик қилаётган мўғул хонлари Мовароуннаҳрдаги оғир сиёсий вазиятдан фойдаланиб, бу ерда ўз ҳокимиятини ўрнатишга ҳаракат қиладилар. Жета хонларидан Туғлуқ Темур ва унинг вориси Илёсхожа 1360—61 ва 1365 йилларда Мовароуннаҳрга бир неча бор бостириб кирадилар. Мўғул хонларининг босқинчилик юришлари ва зулмига қарши халқ ҳаракати бошланади. Бироқ, Мовароуннаҳр амирлари халққа бош бўлиб, мўғул босқинчиларига қарши курашга журъат эта олмайдилар. Уларнинг бир қисми душман тарафига ўтади, иккинчи қисми эса эл-юртни тарк этиб, ўзга мамлакатлардан бошпана излайдилар. Амир Темурнинг амакиси, Кеш вилоятининг ҳукмдори амир Ҳожи барлос Хуросонга қочади. Мана шундай оғир паллада сиёсат майдонига Амир Темур киради. Мўғулларга қарши туриш учун кучлар нисбати тенг эмаслигини ҳисобга олган 24 ёшли Амир Темур 1360 йилнинг бошида Туғлуқ Темур томонидан Кешга юборилган беклар билан келишади. Шароит тақозоси билан хон хизматига ўтиб, унинг ёрлиғи билан ўз вилоятининг доруғаси этиб тайин қилинади. Шубҳасиз, бу ноиложлиқдан қўйилган сиёсий ҳамда стратегик қадам бўлиб, бу билан Амир Темур мўғулларнинг навбатдаги талон-тарожининг олдини олган, мамлакат ва халқни фалокатдан қутқарган эди. Бироқ, Мовароуннаҳрнинг ҳукмдори этиб тайин қилинган Илёсхожа ва унинг лашкарбошиси амир Беккичик билан Амир Темурнинг муросаси келишмай қолади. Шу сабабдан 1361 йилнинг охирида у мамлакатни тарк этишга мажбур бўлади.

Хиванинг жанубида, Урганжий даштида Амир Темур Туғлуқ Темурнинг яна бир рақиби — қайноғаси амир Ҳусайн билан учрашади. Амир Темур мўғуллар билан курашиш мақсадида у билан бирлашиб, икковлон куч тўплашга киришади. Дастлаб улар Туғлуқ Темурхоннинг фармонига биноан Амир Темурни таъқиб қилишга киришган Хива доруғаси Тўқол (Таваккал) билан жанг қиладилар. Сўнгра 1362 йилнинг кузида Сеистонда вилоят ҳукмдори Малик Қутбиддиннинг тарафида туриб мекронийлар билан бўлган тўқнашувда Амир Темур ўнг кифти ва ўнг оёғидан жароҳатланди.

Амир Темур ва амир Ҳусайн кейинги икки йил давомида Илёсхожа бошлиқ Жета лашкари билан бир неча марта жанг қиладилар. Ниҳоят, 1364 йил охирида улар мўғул қўшинларини Мовароуннаҳр ҳудудидан қувиб чиқаришга муваффақ бўладилар.

Бироқ, Мовароуннаҳрни қўлдан чиқаришни истамаган Илёсхожа 1365 йилнинг баҳорида яна Туркистон устига қўшин тортади. Тошкент билан Чиноз оралиғида икки ўртада содир бўлган жанг тарихда «Лой жанги» номи билан шуҳрат топади. Жангда амир Ҳусайннинг хиёнати оқибатида мағлубиятга учрайдилар ва ўз қўшинлари билан Амударё бўйларига чекиниб, Балх вилоятида ўрнашдилар. Илёсхожа эса ҳеч қандай қаршиликка учрамай Хўжанд, Жиззах ва бошқа бир қанча шаҳар ҳамда қишлоқларни эгаллаб, Самарқанд устига юради. Самарқанд ўша пайтларда катта қўшинга қаршилик кўрсата олмасди. Шаҳарнинг на девори ва на мустаҳкам истеҳкомлари, на қуролланган сипоҳийси бор эди. Бек ва амирлар шаҳарни тарк этган эди, лекин мўғулларга қарши халқ кўтарилди, сарбадорлар шаҳар мудофаасини ўз қўлларига олдилар. Шаҳар мудофаачиларига мадраса толиби илмларидан Мавлонозода Самарқандий, жун (пахта) титувчилар маҳалласининг оқсоқоли Абу Бакр Кулуйи (Калавий) Наддоф ва мерган мавлоно Хурдаки Бухорийлар бошчилик қиладилар. Сарбадорлар Самарқанд шаҳрида мўғулларга қақшатқич зарба берадилар. Илёсхожа дастлаб Самарқандни, сўнгра бутун Мовароуннаҳрни ташлаб чиқиб кетишга мажбур бўлади.

Сарбадорларнинг мўғуллар устидан қозонган ғалабаси ҳақидаги хабар амир Ҳусайн билан Амир Темурга ҳам бориб етган. Амир Темур қишни Қаршида, Ҳусайн эса Амударё бўйида ўтказиб, 1366 йил баҳорида Самарқандга йўл олдилар. Улар Конигилда тўхтаб сарбадорларнинг душман устидан қозонган ғалабаларидан мамнун бўлганликларини ва улар билан учрашмоқчи эканликларини билдирадилар. Бироқ, сарбадорларнинг бошлиқлари амирлар ҳузурига келганларида амир Ҳусайн буйруғи билан Абу Бакр Кулуйи (Калавий) Наддоф билан мавлоно Хурдак Бухорийлар дорга тортилади. Мавлонозодани эса Амир Темур ўз ҳимоясига олиб кутқариб қолади. Шу тариқа сарбадорлар бошлиқсиз қолдирилиб, Мовароуннаҳрда амир Ҳусайннинг ҳукмронлиги ўрнатилади, аммо кўп вақт ўтмай Ҳусайн билан Амир Темур ўртасидаги муносабат кескинлашиб, очиқдан-очиқ низога айланади. Амир Темурнинг нуфузи ортиб бораётганлигидан хавфсираган амир Ҳусайн Балхга қайтиб, унинг қалъа деворлари ва истеҳкомларини мустаҳкамлашга киришади. Балх, Қундуз ва Бадахшондан кўп сонли лашкар ҳам тўплайди. Кеш ва Қарши вилоятларига бош бўлган Амир Темур ҳам амир Ҳусайнга қарши ҳал қилувчи жангга ҳозирлик кўради. 1366-70 йиллар ўртасида бир неча бор тўқнашувлар бўлиб ўтади.

14-асрнинг 60-йилларида Мовароуннаҳрда ҳукм сурган ниҳоятда оғир сиёсий ва иқтисодий вазият мамлакатни бирлаштириб, кучли бир давлат ташкил этишни тақозо қилмоқда эди. Амир Ҳусайндан кўра Амир Темур замонининг бундай талабини яхшироқ тушунарди. Шунинг учун ҳам ўз фаолиятининг дастлабки босқичида барча ҳаракатни Мовароуннаҳрда марказлашган давлат тузишга қаратади. Бундай мақсадни амалга оширишда у руҳонийлар, ҳарбийлар, савдогарлар ва шаҳар ҳунармандлари табақаларига суянади. Амир Темур тарқоқ мамлакатни бирлаштиришга киришар экан, курашни аввало ички ғанимларидан бошлайди.

1370 йил баҳорида Амир Темур амир Ҳусайнга қарши йўлга чиқади. Қўшин Термиз яқинидаги Биё қишлоғига етганда маккалик шарифлардан Саййид Барака Амир Темур фаолиятини қўллаб-қувватлаб, унга олий ҳокимият рамзи катта ноғора — табл билан ялов — байроқ тортиқ қилади. Шубҳасиз бу воқеа катта сиёсий аҳамиятга эга эди. Чунки у салтанатлик рамзи эди. Амир Темур буни яхши тушунарди. Шунинг учун ҳам Балхга етмасдан Ўрпуз мавзеида у амир ва нўёнлари билан кенгаш ўтказади. Кўпчиликнинг хоҳиш ва ихтиёри билан, ўша давр қонун-қоидаларига кўра, чингизийлар авлодидан бўлган Суюрғатмиш ўғлон Мовароуннаҳр подшолиги тахтига ўтқазилди. Амир Темур қўшини то Балхга етиб боргунича, унга йўл-йўлакай янги-янги кучлар келиб қўшилди. Шу аснода амир Ҳусайнни кўпчилик амирлари тарк этдилар. Жангда амир Ҳусайн қўшинлари енгилди, икки кунлик қамалдан сўнг, 1370 йилнинг 10 апрелида Балх шаҳри Амир Темурга таслим бўлди. Амир Ҳусайн асир олиниб, қатл этилди. Бу ғалабадан сўнг Амир Темур Мовароуннаҳрнинг чингизийлардан бўлган ҳукмдори Қозонхоннинг қизи Сароймулк хонимни ўз никоҳига олади. Хон қизига уйланганлиги муносабати билан Амир Темур «кўрагон», яъни «хоннинг куёви» унвонини олди.

1370 йилнинг 11 апрелида Чиғатой улусининг барча беклари, амирлари, вилоят ва туманларнинг доруғалари ҳамда Термизнинг саййидлари (худовандзодалари), шунингдек Амир Темурнинг ёшликдан бирга бўлган қуролдош дўстлари ва пири Саййид Бараканинг иштирокида ўтказилган қурултойда анъанага кўра чингизийлардан Суюрғатмишхон мамлакат ҳукмдори деб эълон қилинган бўлсада, амалда марказий ҳокимиятни Амир Темур ўзи бошқарди, вилоятлардаги ҳокимиятни ўғиллари, набиралари ва яқин амирлари орқали идора қилди. Самарқанд Амир Темур давлатининг пойтахтига айлантирилиб, ўша йилнинг ёзида шаҳар девори ва қалъаси тикланди, сарой ва қасрлар бино қилинди.

Мамлакатнинг сиёсий ва иқтисодий мавқеини мустаҳкамлаб, кўпдан давом этиб келаётган ички тарқоқликка барҳам бериш, тинчлик ва осойишталикни қарор топтириш мақсадида Амир Темур (1370 йил июнида) Самарқандда катта қурултой чақирди. Унда марказий давлат тизимини шакллантириш ва қўшин тузиш масалалари муҳокама этилди.

Эл-юртни бошқаришда ҳарбий кучнинг аҳамиятини яхши тушунган Амир Темур қўшиннинг тузилишига катта аҳамият берди. У «амир» ва «амир ул-умаро» каби юқори даражали ҳарбий унвонлар жорий қилди. Қўшинни ҳарбий жиҳатдан ислоҳ қилар экан, у айниқса лашкарбошиларни танлаш ва уларни тарбиялаш, ҳарбий қисмлар ва уларнинг жойлашиш тартиби, навкар ва сарбозларнинг қуролланиши ҳамда интизом масалаларига ниҳоятда эътибор беради.

Амир Темур ҳокимият тепасига келгач, дастлабки вақтлардаёқ мамлакатда рўй берган оғир иқтисодий тангликни бартараф қилиш учун энг аввало солиқ тизимини тартибга солди. Давлат солиқларини йиғишда аминлар, калонтарлар ва солиқ йиғувчиларни раъиятга нисбатан инсоф ва адолатли бўлишга, қонунга хилоф иш тутмасликка чақирди, чунки салтанатнинг барқарорлиги кўп жиҳатдан раъиятнинг ҳол-аҳволи, унинг давлат ва давлат бошлиғига бўлган садоқатига боғлиқ. Раъиятни ҳимоя қилиш қонун билан мустаҳкамланган, қонун барчага баробар бўлган. Амир Темур нафақат ўз халқини, балки забт этилган мамлакатларнинг аҳолисини ҳам имкони борича қонун ҳимоясига олган. Уларни асирлик ва талон-тарожлардан сақлаган.

Амир Темур Мовароуннаҳрни мўғуллар ҳукмронлигидан озод этиб, бу қадимий мамлакатда мустақил давлат барпо этган бўлсада, ҳали мамлакатда барқарор тинчлик ўрнатилган эмас эди. Бир томондан айрим вилоят ҳокимлари Амир Темур ҳакимиятини тан олишдан бош тортиб турган бўлсалар, иккинчи томондан мамлакатнинг шарқий ва шимолий ҳудудлари нотинч эди. Мўғулистон билан Оқ Ўрда ҳукмдорлари Фарғона водийсининг шарқи, Ўтрор, Ясси (Туркистон) ва Сайрам шаҳриларига хавф солиб, бу ҳудудларга тез-тез ҳужум қилар ва аҳолини талон-тарож қиларди. Шунинг учун ҳам Амир Темур дастлабки йилларда мамлакат сарҳадлари хавфсизлигини таъминлашга катта аҳамият берди. Исёнчи амирларга қарши шафқатсиз кураш олиб борди.

1370 йил кузи ва 1371 йил баҳорида амир Зинда Чашмга зарба бериб, Шибирғон вилояти бўйсундирилди. Балх ва Тошкент вилоятлари ҳам Амир Темур ҳокимиятини тан олдилар. Аммо Хоразм Оқ Ўрда ҳукмдорларига суяниб, ҳануз бўйсунишдан бош тортиб келарди. Хоразмни Амир Темур Чиғатой улусининг ажралмас қисми деб ҳисоблаб, уни ўз давлатига қўшиб олиш сиёсатини тутди. Аммо бу масала элчилар воситасида тинч йўл билан ҳал этилмагач, Амир Темур Хоразм ҳудудига беш маротаба юриш қилди. Биринчи юриши 1371 йил ёз (июл)ида Кот шаҳрини эгаллаш билан якунланди. Амир Темурнинг 1373 йил баҳори ва 1375 йил ёзида Хоразм томонга қилган икки юриши натижасиз тугади. Бу аснода Олтин Ўрда хони Тўхтамиш билан иттифоқ тузиб олган Хоразм ҳукмдори Юсуф сўфи, унинг ёрдамида Амир Темур давлати ҳудудларига бир неча бор юриш қилиб, Қоракўл вилояти ва Бухоро туманларини талон-тарож этди. Бундай вазият шубҳасиз, 1379 йилда Амир Темурни тўртинчи маротаба Хоразмга қўшин тортишга мажбур этди. Лекин, бу юриш ҳам аввалгилари каби сулҳ тузиш билан тугади. Бироқ шунга қарамай, Юсуф сўфи илгари Хоразмнинг Чиғатой улусига тегишли бўлган жануби-шарқий (Кот ва Хива шаҳрилари бирга) қисмини яна қайтадан босиб олди. Амир Темур давлатига нисбатан Юсуф сўфининг тутган бундай тажовузкорона сиёсати Хоразм устига Амир Темурнинг бешинчи марта юриш қилишига сабаб бўлди. 1388 йилда Хоразмнинг пойтахти вайрон этилиб, унинг ҳудудлари Амир Темур давлатига бўйсундирилди.

Бу орада Амир Темур Мўғулистон ҳокими Қамариддин билан ҳам тўқнашиб қолди, чунки бу даврда унинг Мовароуннаҳрга бўлган талончилик хуружлари кучайиб кетганди. 1370 — 71 йилларда у Тошкент ва Андижон устига бир неча бор босқин қилиб, талаб қайтганди. 1376 йилда эса Қамариддин ҳатто Фарғона водийсининг талайгина қисмини босиб олди. Амир Темур мамлакатнинг шимоли-шарқий ҳудудларига нисбатан бўлаётган муттасил таҳдидни бартараф қилиш учун Қамариддинга жиддий зарба беришга киришади. Йигирма йил (1371—90) мобайнида Соҳибқирон Мўғулистонга етти марта юриш қилиб, мўғул ҳукмдорлари Анқотўра ва Камариддин устидан ғалаба қозонди. Шу зайлда Амир Темур Мовароуннаҳр ва Хоразмда ички тарқоқлик, ўзаро низолар, шунингдек Мўғулистон томонидан бўлиб турган тазйиққа чек қўйиб, ушбу ҳудудда яшовчи элу элат ва халқларни ягона давлатга бирлаштирди. Бу шубҳасиз, Мовароуннаҳр аҳолиси тақдирида ижобий аҳамият касб этди.

Амир Темур бу билан қаноатланмади. Тез орада у қўшни давлатлар ва халқлар устига юриш қилиб, уларни ўзига бўйсундириш ва марказлашган буюк салтанат барпо этишни ўз олдига мақсад қилиб қўйди. Бу даврда Олтин Ўрда, Хуросон ва Эрондаги ижтимоий-сиёсий вазият унинг учун жуда қўл келди. Амир Темур ҳарбий юришни Хуросондан бошлади. 1381 йил у Ҳиротни эгаллади. Сарахс, Жом ва Қавсия шаҳрилари жангсиз таслим бўлди. Хуросон, хусусан унинг пойтахти Ҳирот стратегик жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга бўлиб, Эрон, Ироқ, Шом ва бошқа мамлакатларга ўтишда кўприк вазифасини ўтарди. 1381 — 84 йиллар давомида Амир Темур Эроннинг катта қисмини эгаллади. Аввал (1381) Калот, Туршиз ва Сабзавор, кейин (1383) Сеистоннинг Зиреҳ, Зова, Фараҳ ва Буст қалъалари, 1384 йилда эса Астробод вилояти ва Озарбайжоннинг Омул, Сори, Султония ва Табриз шаҳарлари бўйсундирилди.

Амир Темур Эрон, Озарбайжон, Ироқ ва Шом (Сурия) устига уч марта лашкар тортди. Бу юришлар тарихда «уч йиллик», «беш йиллик» ва «етти йиллик» урушлар номи билан машҳур. Уч йиллик (1386 — 88) ҳарбий юришлар оқибатида Жанубий Озарбайжон, Ироқнинг шимолий қисми, Гуржистон ва Ван кўли атрофидаги ерлар эгалланди.

Амир Темур шу билан бирга шимоли-ғарбдан, яъни Олтин Ўрда томонидан бўлаётган тазйиққа барҳам бериш мақсадида Тўхтамишга қарши уч марта қўшин тортишга мажбур бўлди. У 1389 йилда Дизақ (Жиззах)нинг Аччиқ мавзеида, 1391 йилнинг 18 июнида (ҳозирги Самара билан Чистополь шаҳрилари оралиғида жойлашган Қундузча (Кондурча) дарёси водийсида ва ниҳоят, 1395 йилда (28 февраль) Шимолий Кавказда Терек дарёси бўйида Тўхтамиш қўшинига қақшатқич зарба беради. Амир Темур ҳарбий юришлари оқибатида Қуйи Идил (Волга) вилоятлари, Сарой Берка, Саройчик ва Ҳожитархон (Астрахон) каби шаҳарлар ғорат қилинди. Амир Темур Тўхтамишни қувиб Рязань вилоятигача борди ва Елец шаҳрини ишғол қилди.

Шарафуддин Али Яздий Амир Темурнинг Москва юришини шундай таърифлайди: «Соҳибқирон Маскавга сориким, Руснинг шаҳарларидан эрди, таважжуҳ қилди. Анда етконда нусратшиъор черики ул вилоятни (шаҳар ва атрофини) чобтилар ва андағи ҳокимларни тобеъ қилди. Ва черикнинг эликларига сонсиз мол тушти…» («Зафарнома», 179-бет). Бу урушда Азақ (Азов), Кубан ва Черкас ерлари ҳам кучли азият чекди. Қизиғи шундаки, Амир Темур Идилнинг Туротур кечуви бўйида Ўрусхоннинг ўғли Қуйричоқ ўғлонни чақиртириб, унга қўлга киритилган собиқ Жўчи улусини инъом этди. Россия тарихчилари Бобур Д. Греков ва А. Ю. Якубовскийларнинг ёзишларича, Амир Темурнинг Тўхтамиш устидан қозонган ғалабаси, фақат Марказий Осиё учун эмас, балки бутун Шарқий Европа, шунингдек тарқоқ Русь князликларининг бирлашиши учун ҳам буюк аҳамият касб этган.

Шундан сўнг Амир Темур бутун эътиборини Эрон, Ироқ, Сурия, Кичик Осиё ва Ҳиндистон ерларини узил-кесил забт этишга қаратди. У беш йиллик (1392 — 96) уруш давомида Ғарбий Эрон, Ироқи Ажам ва Кавказни эгаллади, натижада музаффарийлар ва жалоирийлар сулоласининг ҳукмронлиги барҳам топди.

Амир Темурнинг Ҳиндистон устига қилган уруши (1398 йил май — 1399 йил март) қарийб ўн бир ой давом этди. Амир Темур Ҳиндистондан катта ўлжа, шу жумладан 120 жанговар фил билан қайтди. Ўлжаларнинг бир қисми қўшинга тақсимлаб берилди, қолгани Самарқанд ва Кеш шаҳриларида олиб борилаётган қурилишларга сарфланди.

Амир Темурнинг 1399 — 1404 йилларда олиб борган ҳарбий юришлари натижасида Шомнинг Ҳалаб (Алеппо), Хумс, Баалбек (Баъалбак), Димишқ (Дамашқ) каби йирик шаҳарлари ва Ироқи Арабнинг Убулистон ўлкаси (қадимий Каппадокия) билан Бағдод, шунингдек Туркиянинг катта қисми забт этилади. Анқара жангида Амир Темур жаҳоннинг буюк саркардаларидан бири Боязид Йилдирим устидан ғалаба қозонди. Туркия султони асирга олинди. У билан бирга хотини серб маликаси Оливера, ўғиллари Мусо ва Исо Чалабийлар ҳам асирга тушдилар. Сўнг, Амир Темур Анадолу ярим оролини эгаллаб, Ўрта денгизнинг шарқий соҳилида жойлашган Измир шаҳрини забт этди ва салибчиларнинг Яқин Шарқдаги охирги қароргоҳига барҳам берди. Сўнгра, Эгей денгизида жойлашган Хиос ва Лесбос оролларидаги Генуя мулкларининг ҳукмдорлари унга таслим бўлдилар, Миср ҳам ўз итоаткорлигини изҳор этди. Амир Темур Анқара, Никея, Бурса ва Измир шаҳриларини эгаллаб, Византия ва бутун насоро оламининг Боязидга йиғиб берган божларидан иборат катта бойликни қўлга киритди. Биргина Бурса шаҳридан олинган олтин ва жавоҳирларнинг ўзи каттагина карвонга юк бўлган. Банди қилинган Боязид ўрдугоҳга олиб келингач, Амир Темур унга ҳурмат ва эҳтиром кўрсатди. Унинг вафотидан сўнг (1403 йил 9 март) эса ворисларига ҳиммат кўзи билан боқиб, уларга беқиёс мурувватлар қилди. Чунончи Боязиднинг тўнғич ўғли Сулаймон Чалабийни туркларнинг Европадаги вилоятларига ҳоким этиб тайинлади. Эдирне (Адрианополь) шаҳри унинг пойтахти қилиб белгиланди. Анадолунинг шимоли-ғарбий қисми суюрғол сифатида Исо Чалабийга инъом қилиниб, Бурса шаҳри унинг пойтахтига айлантирилди. Усмонли турклар давлатининг марказий қисмини бошқаришни Мусо Чалабийга топширди. Амир Темур Усмонли турклар давлатини бутунлай босиб олиш ниятида бўлмаган, чунки у Европа давлатларининг Яқин Шарқ мамлакатларига нисбатан тажовузкорона ниятда эканлигини яхши тушунар эди. Шунинг учун ҳам Амир Темур Усмонли турклар давлатини сақлаб қолди ва Боязиднинг ворисларига мурувват қўлини чўзди. Шундай бўлсада, Боязид устидан қозонилган бу ғалаба билан Амир Темурни Франция қироли Карл VI (1380 — 1422), Англия қироли Генрих IV (1399 — 1407) табриклаб, унга махсус мактуб юбордилар. Чунки Амир Темур эндигина уйғонаётган Европага улкан хавф солиб турган Усмонли турклар давлатига зарба бериб, бутун Европанинг халоскорига айланган эди.

Амир Темур Кичик Осиёдан Самарқандга қайтгач, 1404 йил 27 ноябрда 200 минг қўшин билан Самарқанддан Хитой сафарига чиқди. Бироқ Хитой устига юриш Амир Темурнинг Ўтрорда вафоти (1405 йил 18 февраль) туфайли амалга ошмай қолди. Амир Темурнинг вафоти ҳақидаги хабар гарчи аввалда сир тутилсада, аммо кўп вақт ўтмай бу нохуш хабар мамлакат бўйлаб тарқалиб кетади. Амир Темурнинг жасади Самарқандга олиб келиниб дафн қилинади.

Амир Темур — буюк давлат асосчиси. У Ҳиндистон ҳамда Хитойдан Қора денгизга қадар, Сирдарё ва Орол денгизидан Форс қўлтиғига қадар ғоят катта ҳудудни қамраб олган марказлашган улкан салтанатга асос солди. Бундан ташқари Амир Темур давлатига Кичик Осиё, Сурия, Миср ва шимоли-ғарбда Қуйи Волга, Дон буйлари; шимоли-шарқда Балхаш кўли ва Или дарёсигача; жануби-шарқда эса Шимолий Ҳиндистонгача булган мамлакатлар буйсундирилди. Амир Темур давлатни ақл-заковат ва ҳуқуқий асос билан идора этган. Унинг «…давлат ишларининг тўққиз улушини кенгаш, тадбир ва машварат, қолган бир улушини қилич билан амалга оширдим», деган сўзлари бунинг ёрқин далилидир.

Соҳибқироннинг бунёдкорлик соҳасидаги тарихий хизматлари беқиёсдир. Тарих бу қўҳна дунёда ўтган кўп жаҳонгирларни билади. Уларнинг аксарияти фақат бузган. Амир Темурнинг улардан фарқи шундаки, у умр буйи бунёдкорлик билан машғул булган. Унинг «Қай бир жойдан бир ғишт олсам, ўрнига ўн ғишт қўйдирдим, бир дарахт кестирсам, ўрнига ўнта кўчат эктирдим» деган сўзлари бунинг ёрқин исботидир. Амир Темурга ҳар бир зафарли воқеа ва севинчли ҳодисани муҳташам меъморлик обидаси барпо этиш билан нишонлаш одат бўлган. Шу мақсадда Ҳиндистон, Шероз, Исфаҳон ва Дамашқнинг машҳур уста-ҳунармандлари мамлакатда ҳашамдор иморату иншоотлар бино қилганлар.

Амир Темур забт этган мамлакатларнинг бир қатор шаҳарлари (Бағдод, Дарбанд, Байлақон)ни қайта тиклади. Амир Темур Табризда масжид, Шерозда сарой, Бағдодда мадраса, Туркистонда машҳур шайх Аҳмад Яссавий қабри устига мақбара қурдирган бўлсада, лекин асосий эътиборини она шаҳри Кеш ва пойтахти Самарқандга қаратди. Кешда отасининг қабри устига мақбара, ўғли Жаҳонгирга мақбара билан масжид қурдирди. Амир Темур ҳукмронлигининг илк даврида Кеш шаҳрини пойтахтга айлантириш ниятида бўлиб, унинг ободончилигига катта аҳамият берди, бу ерда машҳур Оқсарой қад кўтарди. Амир Темур Кешни Мовароуннаҳрнинг маданий марказига айлантиришга ҳаракат қилди. Шу боисдан бу шаҳар «Қуббат ул-илм вал-адаб» унвонига эга бўлди.

Салтанат пойтахти Самарқанд Амир Темур даврида айниқса гуллаб яшнади. Шаҳарда Исфаҳон, Шероз, Ҳалаб, Хоразм, Бухоро, Қарши ва Кеш шаҳриларининг меъмору бинокорлари қўли билан саройлар, масжидлар, мадрасалар, мақбаралар қурилади. Шаҳар ташқарисида эса боғ-роғлар ва бўстонлар барпо этилади. Хусусан Шоҳизинда меъморий мажмуасига мансуб Шодимулк оғо мақбараси, Ширинбека оғо мақбараси ва бошқалар қурилади. Шаҳарда Бибихоним жоме масжиди, Амир Темурнинг қароргоҳи Кўксарой ва Бўстонсаройлар қад кўтаради. Умуман олганда Самарқанд шаҳри Амир Темур даврида ўзининг қадимий ўрни Афросиёбдан бирмунча жануброқда бутунлай янгитдан қурилди. Шаҳар тевараги мустаҳкам қалъа девори билан ўралиб, Оҳанин, Шайхзода, Чорсу, Коризгоҳ, Сўзангарон ва Феруза каби номлар билан аталувчи 6 та дарвоза ўрнатилди. Мовароуннаҳрнинг деҳқончилик воҳаларида, хусусан Зарафшон водийсида ўнлаб суғориш тармоқлари чиқарилиб, деҳқончилик майдонлари кенгайтирилди. Янги қишлоқлар барпо этилди.

Ибн Арабшоҳнинг ёзишича, Амир Темур Самарқанд атрофида қад кўтарган бир қанча янги қишлоқларни Шарқнинг машҳур шаҳарлари Димишқ (Дамашқ), Миср, Бағдод, Султония ва Шероз номлари билан атади. Амир Темурнинг фикрича, Самарқанд катталиги, гўзаллиги ҳамда теварак-атрофининг обод этилганлиги жиҳатидан дунёдаги энг йирик шаҳарлардан ҳам устунроқ турмоғи лозим эди. Ҳофизи Абрўнинг ёзишича, Амир Темур турк, араб ва эронликлар тарихини чуқур билган. У давлат аҳамиятига эга бўлган ҳар бир масалани ҳал этишда, шу соҳанинг билимдонлари ва уламолари билан маслаҳатлашарди. Одатда у тиббиёт, риёзиёт, фалакиёт, тарих, адабиёт, тилшунослик илми намояндалари, шунингдек илоҳиёт ва дин соҳасидаги машҳур уламолар билан суҳбатлар ўтказарди. Амир Темур саройида уламолардан мавлоно Абдужаббор Хоразмий, мавлоно Шамсуддин Мунши, мавлоно Абдулло Лисон, мавлоно Баҳруддин Аҳмад, мавлоно Нуъмонуддин Хоразмий, Хўжа Афзал, мавлоно Алоуддин Коший, Жалол Хокий ва бошқа хизмат қиларди.

Алишер Навоийга Амир Темурнинг илм ва маънавият ақлига кўрсатган ғамхўрлиги жуда ёқар эди. Бу ҳақда Навоий шундай деганди: «Агар Темур қаерда фан, маданият ва санъат аҳлини учратса, уларни ўз ҳомийлигига олар, уларга иззат-икром кўрсатар, уларнинг тарбиясига аҳамият берар ҳамда бу зотлардан ўз олий мажлисида надим (маслаҳатчи) сифатида ва бошқа лавозимларда фойдаланарди». Амир Темур даврида савдо ва ҳунармандчилик ғоятда ривожланади. Янги бозорлар, савдо расталари барпо қилинади. Клавихо Самарқанд бозорларида буғдой ва гуручнинг мўллиги ва арзонлиги ҳақида гапириб, шаҳар ҳунармандчилиги маҳсулотларини — атлас, кимхоб, ҳар хил ип ва жун тўқима моллар, мўйнали ва ипакли пўстинликлар, атторлик моллари, зиравор ва дориворлар, зарҳал ва ложувардлар ҳамда бошқа молларнинг сероблигини ҳам таъкидлайдилар.

Бу даврда Амир Темур ва унинг жой Султон Маҳмудхон асир олинган ноиблари Хитой ва Ҳиндистондан Ўрта Осиё орқали Яқин Шарқ ва Европа мамлакатларига йўналган асосий халқаро савдо йўли — «Буюк ипак йўли»ни назорат қилиб, савдо карвонлари қатнови хавфсизлигини таъминлашда, работлар, қалъалар, кўприклар қуриш йўлида муҳим чора-тадбирлар кўрдилар ва Шарқ билан Ғарб ўртасида савдо-сотиқ ва элчилик алоқаларини ҳар томонлама ривожлантиришга ғоят катта эътибор бердилар.

Амир Темур энг муҳими, Эрон, Озарбайжон ва Ироқдаги майда ҳукмдорлар ўртасидаги тарқоклик ва бошбошдоқликка барҳам бериб, бу билан нафақат Мовароуннаҳр, балки Узоқ ва Яқин Шарқ мамлакатларининг иқтисодий ва маданий тараққиётига, халқгар ва мамлакатларни бир-бири билан яқинлаштиришга улкан ҳисса қўшди. Амир Темур Европанинг Франция, Англия ва Кастилия каби йирик қиролликлари билан бевосита савдо ва дипломатик алоқалар ўрнатди.

Амир Темурнинг ҳарбий юришлари, жангу жадалларининг оқибатларига баҳо берилар экан, шуни алоҳида таъкидлаш керакки, унинг фаолияти қўйилган мақсад ва режалари жиҳатидан икки босқичга бўлинади. Биринчи босқич (1360 — 86)да Амир Темур Мовароуннаҳрда марказлашган давлат тузиш йўлида курашди, Мовароуннаҳрни бирлаштиришдан манфаатдор бўлган маҳаллий зодагонлардан иборат ижтимоий кучлар (мулкдор деҳқонлар, ҳарбийлар, ҳунармандлар, савдогарлар ва руҳонийлар) ёрдамида тарқоқ мулкларни бирлаштириш учун кураш олиб борди. Амир Темурнинг бу даврдаги фаолияти Ўрта Осиё халқларининг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёти тараққиёти йўлида шубҳасиз улкан ижобий аҳамият касб этади. Мамлакатда тарқоқлик тугатилиб, марказлашган давлатнинг ташкил топиши ижобий оқибатларга олиб келди. Мамлакат ишлаб чиқариш кучларини ва мўғулларнинг бир ярим асрлик ҳукмронлиги натижасида бўҳронга учраган иқтисодни тиклаш учун қулайроқ шароит вужудга келди. Айни вақтда хўжаликнинг асоси бўлган деҳқончиликда муайян силжишлар рўй берди. Янги-янги ариқ (канал)лар қазилиб, деҳқончилик майдонлари кенгайди. Ҳунармандчилик, ички ва ташқи савдо ривожланди, фан ва маданият равнақ топиб, шаҳарлар ободлашди ва гавжумлашди. Амир Темур бирор мамлакатни тасарруфига олишдан аввал албатта ўша жой аҳолисига тинчлик йўлини таклиф этган, бу йўл инкор этилган ҳолдагина ҳарбий куч ишлатган.

Амир Темур ҳаётлиги чоғидаёқ салтанатни асосан тўрт қисм (улус)га бўлиб, ўғил, набираларига тақсимлаб берган: Хуросон, Журжон, Мозандарон ва Сейистон (маркази Ҳирот) Шоҳрухга, Ғарбий Эрон, Озарбайжон, Ироқ ва Арманистон (маркази Табриз) Мироншоҳга, Форс, яъни Эроннинг жанубий қисми (маркази Шероз) Умаршайхга, Афғонистон ва Шимолий Ҳиндистон (маркази Ғазна, кейинчалик Балх) Пирмуҳаммадга суюрғол қилиб берилган. Амир Темур давлати ўзига хос тартиб-қоидаларга асосланган ҳолда идора этилган. Амир Темур асос солган бу давлат Хуросон ва Мовароуннаҳрда 16-аср бошигача мавжуд бўлиб, Шайбонийхон томонидан тугатилган.

Шўролар тузуми даврида Амир Темур шахси ва фаолиятига адолатсизлик билан ёндошилиб, бир ёқлама баҳо берилиб келинди. Ўзбекистон мустақилликка эришганидан сўнг бундай қарашларга барҳам берилди. Амир Темурнинг жаҳон тарихида тутган ўрни ўз жойига қўйила бошланди. Ўзбекистонда унинг фаолиятини ўрганишга ва уни оммалаштиришга кенг йўл очилди. Унинг номи Ўзбекистонда абадийлаштирилди. Кўплаб шаҳар ва қишлоқлардаги шоҳ кўчалар, майдонлар, жамоа хўжаликлари, мактаблар, кинотеатрлар ва бошқа унинг номи билан аталди. Тошкент, Самарқанд, Шаҳрисабз ва бошқа шаҳарларнинг марказий майдонларида Амир Темурга ҳайкал ўрнатилди, Тошкентдаги Амир Темур хиёбонида Темурийлар даври музейи барпо этилди (1996), «Амир Темур» ордени таъсис этилди (1996) ва Халқаро Амир Темур жамғармаси ташкил қилинди (1995). Тошкент, Самарқанд ва хорижий мамлакатларда ЮНЕСКО раҳбарлигида ҳазрат Соҳибқирон таваллудининг 660 йиллиги кенг нишонланди (1996). Амир Темур ҳақида икки қисмдан иборат бадиий фильм, спектакллар ва шеърий ҳамда насрий асарлар яратилди.

Бўрибой Аҳмедов, Абдулаҳад Муҳаммаджонов.

Китоблар:

Темур тузуклари
Амир Темур васиятлари, маслаҳатлари, танбеҳлари
Бўрибой Аҳмедов. Амир Темур ўгитлари
Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома
Шарафиддин Али Яздий. Амир Темур аждодлари
Салоҳиддин Тошкандий. Темурнома
Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга — Амир Темур саройига саёҳат кундалиги
Темур ва Улуғбек даври тарихи
Абдулаҳад Муҳаммаджонов. Амир Темур ва темурийлар салтанати
Амир Темур — фахримиз, ғуруримиз
Амир Темур жаҳон тарихида
Амир Темур сабоқлари (1-китоб)
Амир Темур сабоқлари (2-китоб)
Амир Темур сабоқлари (3-китоб)
Амир Темур ва темурийлар даврида маданият ва санъат
Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида
Амир Темур. Зафар йўли
Бўрибой Аҳмедов. Амир Темур дарслари
Бўрибой Аҳмедов. Амир Темур ҳақида ҳикоялар
Бўрибой Аҳмедов. Амир Темурни ёд этиб
Бўрибой Аҳмедов. Соҳибқирон Темур
Эркин Азимов. Амир Темур салтанати
Ҳамидулла Дадабоев. Амир Темурнинг ҳарбий маҳорати
Иброҳим Мўминов. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли
Ирпан Тўхтиев. Темур ва темурийлар сулоласининг тангалари
Люсьен Керен, Акмал Саидов. Амир Темур ва Франция
Маҳкам Абдураимов. Темур ва Тўхтамиш
Михаил Иванин. Икки буюк саркарда Чингизхон ва Амир Темур
Муҳаммад Али. Амир Темур солномаси
Наим Ғойибов. Амир Темур даври маънавияти
Наим Норқулов. Темурийлар даври маданияти тарихидан лавҳалар
Нарзулла Аҳмедов. Амир Темур — ривоят ва ҳақиқат
Омонулло Бўриев. Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Осиё
Поён Равшан, Жума Қурбон. Амир Темур туғилган жой ёки Занжирсарой қиссаси
Турғун Файзиев. Темурий маликалар
Турғун Файзиев. Темурийлар шажараси
Зиёдулла Муқимов. Амир Темур тузуклари
Убайдулла Уватов. Соҳибқирон араб муаррихлари нигоҳида
Ҳаким Сатторий. Амир Темур севган юрт
Азиз Қаюмов. Амир Темур қиссалари
Уложение Темура
Б.Ахмедов, Р.Мукминова, Г.Пугаченкова. Амир Темур. Жизнь и общественно-политическая деятельность
Тезисы международной научной конференции «Амир Темур и его место в мировой истории»
Рюи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия ко двору Тимура
Сергей Бородин. Звезды над Самаркандом. Хромой Тимур
Тамерлан. Эпоха, личность, деяния
Тильман Нагель. Тимур — завоеватель и исламский мир позднего средневековья
Жан Пол Ру. Тамерлан
Исраил Ибрагимов. Тамерлан. Начало пути
Андреев А.Р., Булдаков А.И., Шумов С.А. Тамерлан (Сборник)
Джастин Мароцци. Тамерлан — завоеватель мира
Гарольд Лэмб. Тамерлан. Правитель и полководец
Кристофер Марло. Тамерлан великий
Рене Груссэ. Империя степей. Аттила, Чингиз-хан, Тамерлан

Мақолалар:

Ўзбекистон ҳукмдорлари: Амир Темур
Пиримқул Қодиров. Амир Темурнинг оламшумул ижодий мероси
Ҳаким Сатторий. Олтин силсилага тизилган қоидалар
Акмал Саидов, Абдулҳаким жузжоний. Соҳибқироннинг оламшумул тафаккури
Бўривой Аҳмедов. Тарихни сохталаштириб бўлмайди
Ҳаким Сатторий. Тарихни зар, ўзни заргар билсалар…
Амриддин Бердимуродов. Асрларни бўйлаган бунёдкорлик
Абдужаббор Яҳёев. Соҳибқироннинг меъморий мероси
Жан (Иоанн). Амир Темур ва унинг саройи
Амир Темур — Буюк давлат арбоби ва саркарда
Амир Темур ва Йилдирим Боязид орасидаги мактублашув
Олимжон Давлатов. Алишер Навоий ва Амир Темур
Суйима Ғаниева. Амир Темур ва темурийлар Навоий нигоҳида
Нормурод Норқобилов. Амир Темур ғорига саёҳат
Ҳаким Сатторий. Амир Темур ғоридаги синоатлар
Поён Равшанов. Амир Темурнинг муҳри
Озод Мўмин. Амир Темурнинг ёқути
Бахтиёр Ҳайдаров. Соҳибқироннинг қиличи
Бахтиёр Ҳайдаров. Соҳибқироннинг сирли тошлари
Пирмат Шермуҳамедов. Амир Темурнинг тулпори
Ҳамидулла Дадабоев. Соҳибқирон ишончини қозонган саркардалар
Ҳаким Сатторий. Темурийлар қудрати — уларнинг оиласида эди
Дилафрўз Қурбонова. Соҳибқироннинг ҳарбий санъати
Пиримқул Қодиров. Авлодларга аталган буюк кашфиёт
Пиримқул Қодиров. Дунёни лол қолдирган сиймо
Ҳамидулла Дадабоев. Соҳибқиронга ато қилинган хислатлар
Муҳаммад Али. Бунёдкорнинг толеи
Ҳаким Сатторий. Чақинли лаҳзалар
Муҳаммад Али. «Тузуклар»да Соҳибқирон шахси
Пиримқул Қодиров. Қаршидан бошланган зафарлар
Жастин Мароззи: Ислом шамшири ва жаҳон фотиҳи ҳақида
Баҳодир Эрматов, Адҳамбек Алимбеков. Марсель Брион: Ҳақиқат ва уйдирма
Марсель Брион ёзмаган китоб ёхуд сохталаштирилган бир асар хусусида
Ҳаким Сатторий. “Сўзимдан англа ўзимни”
Улуғ ғоялар улуғ инсонларни вояга етказади (Абдулла Орипов ва Қулман Очилов суҳбати)
Қамчибек Кенжа. Соҳибқирон ўтган йўлларда
Сайфиддин ҳожи Жалилов. Соҳибқирон ўтган йўллар

Бадиий асарлар:

Бўрибой Аҳмедов. Амир Темур (роман)
Хуршид Даврон. Амир Темур ўғлининг ўлими ҳақида ривоят (ҳикоя)
Хуршид Даврон. Темурбек ва Cароймулкхоним
Асад Дилмурод. Хилват (ҳикоя)
Асқад Мухтор. Инсонга қуллуқ қиладурмен (ҳикоя)

Амир Тимур. Тамерлан

АМИР ТИМУР

Введение

            Из официальных  источников известно
немногое о детстве и юношестве Тимура, но произведения Клавихо, Ибн Арабшаха
проливают нам на его детство.

     Амир Тимур (Тамерлан, Тимурленг, Темираксак)
сын Тарагая Барласа родился в 1336г. 9 апреля, вблизи Самарканда. Он, как
говорит предание,  родился с куском запекшейся крови в руке и с белыми как у
старца волосами, такое же говорили о Чингиз-хане.   Его отец – эмир Тарагай Барлас
был правителем Кешской долины.

Глава 1

Детство и молодость Тимура.

            Даже когда он был ребенком,  Тимур 
умел  тогда показать свое влияние на своих сверстников в различных военных
играх. С раннего возраста он только и говорил о  военных  походах  и
завоеваниях, его игры состояли из битв, тело его укреплялось  день за днем, а
ум развитый не по годам внушал ему обширные проекты,  и Тимур уже думал о
способах их осуществления. С 12ти  лет  от  роду Тимур поступает на военную
службу. На этом месте я бы  хотел  подробнее остановится и описать события, которые
происходили в то время. Известно, что завоевания Чингиз-хана делились на 4 независимые улусы
(ханства),  Китай,  МАньжурия, Корея, часть Индии и Монголии составляли
Восточное ханство.  Восточная часть нынешней Киргизской орды, земли от верхних
частей Иртыша и Оби и гор Тянь-Шань и южного хребта до Гималайского,  с долиной
в некоторых местах горда Кашгар и др., а также кокандские, бухарские и
хивинские ханства входили в состав  Чагатайского  ханства.  Хорасан,  земли от
Инда до Кавказа составляли 3ье ханство.  Западная часть Киргизской орды  а 
также большая  часть  Европейской  России до Кавказа составляли владения ханов
Золотой Орды.  Ханства эти управлялись ханами из дома Чингизидов, но права
наследства не были точно определены, выбор в ханство зависел от курултая (совета вельмож),
что давало повод к интригам,  подкупам, насилию, следовательно давало силу
вельможам и ослабляло власть хана.      При том  границы между ханствами не
были точно определены,  и это тоже давало повод ссорам и междоусобицам,  и
войнам  во  время которых  многие  из подданных этих четырех ханств, будучи также
потомками Чингизхана отказывались повиноваться главным ханам и  сделавшись
независимыми, в свою очередь ссорились и воевали между собой. Все эти события
привели к ослаблению потомков  Чингизхана  и подготовили  их  падение  почти
одновременно во всех четырех ханствах.

     Китай первый свергнул иго монголов в 1367
году,
изгнав в степи Монголии последнего чингизова потомка, Тоган-Тимура. На западе,  в
Золотой Орде были те же междоусобицы ослабившие Орду,  пользуясь которыми
Россия собиралась скинуть тяготевшее  ее иго.  В Персии завоевания Гулагу
раздробились на несколько независимых государств. Наследие Чагатая постигла
такая же участь.

            В 1322  году на престол чагатайского
ханства взошел Казан-хан и своими действиями возбудил к себе ненависть среди
вельмож и  общее негодование;  многие из вельмож были возмущены, и после
сражения в 1346 году Казан-хан были убит.

            Спустя несколько  лет  после его
смерти начались междоусобицы пользуясь которыми один из потомков Чингиз-хана,  владетель
земель к  северу  от  Сырдарьи  хан Тоглук Тимур предьявил свои права на
престол своего предка и с сильной армией в  составе  которой  было много 
узбеков,  в 1359 перешел через р.  Сыр-Дарья и без большого труда захватил все
пространство между реками Сырдарья и  Амударья. Устрашась  этой армии часть
владельных вельмож из потомков Чингисхана укрепилась в Хорасане и Афганистане;
другая часть считая сопротивление бесполезным покорилась.  В числе последних
были и Тимур потерявший к тому времени своего отца и не успевший еще приобрести
к тому времени влияние между своими соотечественниками, но не удовольствовался
только покорностью , отправился в армию неприятеля с подарками,  сумел спасти
свои земли от грабежа и посеять вражду во владениях Тоглук-Тимура.  Между тем
Тимур  своею  наружною  покорностью получил от Тоглук-Тимура утверждение в
своем владении,  командование над 10.000 корпусов (тумынем) и должность при
дворе его

сына  Иоьяс-ходжи.  Но  его  согласие с
правительством Ильяс-Ходжи длилось недолго,  из-за раздоров между кочевниками
(язычниками)  и оседлыми (мусульманами). Судя по источникам того времени, там
были столкновения между Тимуром и узбекскими племенами что и вызвало  у
Тоглук-Тимура гнев,  и по его приказанию надо было умертвить Тимура. Но приказ
какими-то путями попал в руки самого Тимура. Угрожаемый этой опасностью и видя
возможность пленения своими соотечествинниками он решился собрать смелых  и 
решительных  воинов  чтобы прогнать узбеков.  Но когда его намерение бюыло
открыто он был вынужден бежать за реку Амударью, с тем чтобы укрытся в
Бадахшанских горах.  Находясь в таком положении Тмур начинает скитаться по
Туркестанским степям “везя на крупе своей лошади  свою  первую  жену,
сестру эмира Хусейна, в ожидании счастливого оборота своей судьбы”. Во
время его странствий владелец земель Али-бек желая угодить Ильяс-Ходже  схватил
и засадил Тимура в подземелье (а точнее в колодец наполненный насекомыми),  в
которой он проводит 62  дня.  Но один из преданных ему людей освобождает его от
заключения (позднее этот человек становится министро при дворе Тимура). И тимур
сопровождаемый  12-ю  воинами отправляется бродить по степям.  В это же время,
а точнее через несколько месяцев оно оказывается в Сеистане куда призвал его
владелец тех земель для борьбы против своего врага. Там он получаепт ранение
стрелой в руку (отчего у него некоторые  кости  правой руки срастаются) и
ранение в ногу и становиться тем кем его называли его почти до самой смерти –
Хромым Тимуром  (

Темурленг, Темир-аксак, Тамерлан…).

            Так он бродил по различным городам
Мавераннахра – Бухара, Самарканд и т. д. В дальнейшем он приобретает своими
действиями многих сторонников (около 2.000) человек.  Но так как этих  сил 
было недостаточно  для  вступления  в борьбу с Ильяс-Ходжой и узбеками, которые
выставили против него 100.000 челове, то он рещился идти в Кандагар  в ожидании
что дальнейщие действия (притеснения) узбеков и его новые подвиги увеличат
число его сторонников.

            Так как  его слава росла то на его
пути к нему присоединились еще несколько сот воинов,  большей частью высших
сословий. Из  них он отобрал 313 самых преданнаых, мужественных и даровитых
помощников которые потом послужат ему для устройства  моноготысячной  армии.

            Об мужестве и полководческом таланте
Тимура может  рассказать хотя  бы  то  что он с 2.000 войском победил 20.000
войско узбеков кроме 80.000 тыс находящихся в крепостях* Когда  Ильямс-ходжа 
был вынужден удалиться за реку Сырдаврья, множество узбеков было оставлено в
гарнизонах,  по разным крепостям.  Чтобы не затянуть  войну между  осадами
крепостей Тимур написал от имени Ильяс-Ходжи предписания комендантам крепостей
которым приказывалось  очистить  их, послав  им  эти предписания с узбеками. 
Но в тоже время следовали войска Тимура,  поднимая огромную пыль на большом
расстоянии перед собой чтобы силы их, казались многочисленными. Это побудило
комендантов скорее очищать крепости, что делалось больщей частью ночью. Так
были очищены все крепости.

            Такими испытаниями судьбы и превратностями
счастья Тимур научился выбирать себе людей, оценивать их по достоинству и
подготовило его к той великой роли которую он потом сыграет в  истории  в
течении остальных 35 лет своей жизни.    И во время этих и последующих лет он
составит те правила  которые  будут  известны  нам  как “Уложения
Тимура”. Примечательный факт, в 1383 Тимур в Сеистане заново встречает
того человека который ранил его  и  он  приказывает его расстрелять из луков.

Глава 2

Тимур и эмир Хусейн.

Вообще-то годы 1361-1365 являются временм
наибольшей близости между Тимуром и Хусейном. Изгнанный из Маераннахра
Ильяс-ходжа  не  хотел  мириться  со своим  положением  и  готови  новое 
наступление.  В  1365    году Ильяс-Ходжа с большим войском отправиляс в
Мавераннахр.  Хусейн  и Тимур зная что Ильяс Ходжа настроен против них очень
серьезно собрали  войско. Битва  вошедшая  в  история  под  названием 
“Джанги лой”-“Грязевая битва”, произошла между Чиназом и
Ташкентом. В  момент  сражения  начался  сильный  ливень.  Образовалась    липкая,
скользкая грязь, лошади треяли равновесие и падали,  Тимур  и  Хусейн проиграли
сражение. Такое поедение обоих противников  открыло сразу свободную дорогу на
Самарканд, который не имел ни  укрепленных стен, ни цитадели. Более того Хусейн
не оставил ни одного гарнизона. Таким образом население горда было оставлено
на  проиизвол судьбы. Но к счастью в этом городе в Самарканде в то время
находилась крупная группа сарбадаров. В то время  сарбадарское  движение было
широко распространено в Северо-Восточном Иране, главным образом в Хорасане и в
Мавераннахре. Они, под руководством Абу Бекра и Мавлян Заде вместе с населением
города приступили  к  его  защите. Когда Ильяс Ходжа напал на Самарканд ему
было оказано  достаточное сопротивление. Хотя неизвестно, завоевал бы Самарканд
Ильяс  Ходжа или нет, но в один момент начался мор среди его лошадей  (из 
каждых 4-х осталась лишь одна). Поэтому Идьяс Ходжа ушел.  Воспользовавшись
этим Тимур и Хусей хитростью захватили город и когда  вошли, они казнили всех
сарбадаров кроме Мавлян Заде за которого заступился Тимур (что показыавет что
у  Тмура  были  тесные  связи  с предводителями сарбадарского движения).

     Несмотря на все злоключения Тимуру, его зятю
и близкому  другу Хусейну удалось победить внешних врагов и  захватить  власть 
в Мавераннахре. Однако родственные отношения между ними нет  предотвраили
столкновения. В 1366 г. после усмирения Смаркандского  движения эмир Хусейн
наложил пеня на друзей Тимура,  и  чтобы  помочь друзьям Тимур отдал все что
мого, в том числе и серьги воей  жены.

            Хусейн узнал украшения но не
возвратил их. Вскоре после этих событий умирает жена Тимура и с ее  смертью 
окончательно  разрываются связь между бывшими друзьями которые некогда были
очень близки.  И затем после распада родственных уз между Тимуром и Хусейном 
начались новые противоречия в борьбе  за  власть  и  после  нескольких военных
походов, измен и возвращений эмира  Хусейна  он  был  убит двумя своими
офицерами за вероломтсво которое он проявлял.

            Тимур же после смерти эмира Хусейна 
становится  неограниченным и единственным владельцем Чагатайской империи. Ему 
тогда  исполнилось 34 года.

Глава 3

Тимур как правитель Мавераннахра.

            Сразу же после этих событий он начал
наводить порядок в землях империи. Столицей своей зарождающейся империи он
сделал  город Самарканд, потомй что этот город был в центре всего 
Мавераннахра. И начал Тимур этот город расстраивать и украшать.  Надо 
заметить, что кроме его увлечений таких как игра в шахматы и охта, было  еще и
архитектура. Он очень любил строить, украшать. Позже нельзя  было найти ни
одного места Самарканде и близлежащих землях,  которое было пустым. Именно в
его годы правления сюда были свезены  тысячи и тысячи ремесленников, строителей
и т. п. И они создали  поистине уникальное творение – город-цветок – Самарканд.
Но давайте вернемся к политическим событиям того времени.

            Тимур к тому времени ставшем эмиром 
и  гурганом,  посылает посольство к правителю Хорезма – Хусейну Суфи.  С 
требованиями  о присоединении Хивы, Ката и других городов он не  согласился  и 
отказался выполнять их. Тогда Тимур пошел в поход чтобы завоевать Хорезм,  и он
добился этого. Хусейн Суфи умер и на его место стал Юсуф  Суфи. Отношения с
Хорезмом Тимур превратил в родственные  после  свадьбы своего старшего сына
Джахангира с Севин Беги заде. Затем  он  возвратился в Самарканд и после
двухмесяного отдыха отправился в “3-й раз в страну Джетте”[1] против Камар-ад-дина. Тимур побеждает
его

и захватывает в плен жену его Хужан Агу и  ее 
дочь  Дильшод  Агу. Кстати по версии Шаши, Джахангир дарит Тимуру Дильшод Агу
вместе с захваченными отарами овец. И позже происходит пышный обряд 
бракосочетания между Дильшад Агой и Тимуром.

            Затем, опять начинается смута в
Хорезме, Тимур отправляет  туда своего сына Джахангира который подавляет врага.

3.1  Поход в страну Джетте.

            Из числа тех эмиров, которых Тимур
выслал в страну Джетте,  Сарбуга и Адыл-шах обнаружив что область пуста,
захватили Китай-бахадура и Энги Буга. Мажус которого Тимур назначил эмиром и 
правителем Анидижана, присоеденился к ним, и они, собрав свои племена – 
джалаиров пошли на Самарканд. Но после  того  как  Джахангир  рассеял врага и
поделил улус джалаиров, Адыл-шах и Сарбуга начали подстрекать Камар-ад-дина к
мятежу. И  Камар-ад-дин  собрав  свое  войско двинулся в Андужан, но проиграл в
битве с Тимуром. Тимур догнал их и разбил окончательно. Но после возвращения из
похода против Джетте, Тимура ожидала печальная весть – умеp его стаpший сын  – 
Джахангиp. Между тем появилась весть о отм что Адыл-шах все еще  бpодит в
гоpах. Из-за этого Тимуp посылает Умаp-шайха и на  этот  pаз окончательно
уничтожает Камар-ад-дина и Адыл-шаха

3.2 Возведение на пpестол Тохтамышхана.

            Hа то вpемя когда Тимуp уже захватил
весь Мавеpаннахp, В Золотой Оpде начались смуты. Тохтамышхан, котоpый боpолся
за  власть спеpва с Уpус-ханом обpатился за помощью к Тимуpу.  И  он  в  свою
очеpедь оказал ее военную и советами. К счастью,  Уpус-авхан  умеp своей
смеpтью ивозвести Тохтамышхана на пpестол не составляло тpуда. Hо после ухода Тимуpа
на Тохтамышхана напал сын Уpус-хана  Темуp-Малик и pазбил его. Затем Тимуp
отпpавляет войско с  Тохтамышханом во главе пpотив Тимуpа-Малика  и 
побеждает.  Таким  обpазом Тохтамышхан становится официальным пpавителем
Золотой Оpды  с  помощью Тимуpа Дальше Тимуp идет пpотив Хоpезма в четвертый
pаз и  окончательно побеждает его.

Глава 4

Устpойство госудаpства Тимуpа.

Во главу своо сильного центpализованного
госудаpства Тимуp  поставил аpмию. Она, по его мнению и действиям должна быть
сильно,хоpошо обеспеченной и должна польностью подчиняться, то есть  не  должно
быть никакого неповиновения. Hадо отметить тот факт что  Тимуp особое внимание
обpащал на аpмию, и как  следствие  его  положения были закpеплены в дальнейшем
в “Уложениях Тимуpа”.

            Структуру своего государства он
сохранил таким же как и во времена Чингис-хана счтитал что разделение на тумены
и т.  п.  наиболее подходит для его типа государства, т.  к.  возможно  было 
довольно легкое управление и в случае мобилизации можно  было  легко взять людей
для нее.  Кроме  самоличного  административно-территориального деления он также
осуществлял различные  реформы.  Например он начал раздавать землю в
пожизненное владение  и  наследство (так называемый суюргал). Он  раздавал 
своим  приближенным,  родственникам и просто людям, которые по его мнению
заслуживале  этого не тоько провинции, но и целые страны. Но Маверанахр, т. е. 
уп- равление центром он осуществлял самолично.

            Государство управлялось с центра
главным Диваном ( советом или канцелярией), в регионах же управление было
представлено областными диванами. В их задачи входило – сбор налогов,
поддержание порядка, при необходимости мобилизация населения, строительство
дорог, караван-сараев, бань и других общественных построек. Также они вели
книгу приходов и расходов, она велась на узбекско-тюркском и персо-таджикском
языках. Время от времени из центра приезжали на проверку, при этом проверялось
абсолютно все.

            Согласно “Уложенями
Тимура”, он разделил население на 12 классов. Это было: 1. Духовные и
религиозные лица, шейхи, потомки Али, ученые, законоведы  которые были допущены
в его общество. 2. Интеллигенция, опытные люди которые ему давали советы 3.
Благочестивые люди, советы и пожелания которых были важны для Тимура. 4. Эмиры,
шейхи, офицеры и другие. Т. е. военное руководство с которыми он держал совет.
5.Войско и народ. 6. Советники (достойные люди обладавшие мудростью). 7. Визири
и секретари (государственный аппарат). 8. Врачи, астрологи и архитекторы 
услугами которых он всегда пользовался. 9. Историки, которые записывали все
события происходящие в то время. 10. Старцы, дервиши, и другие люди удаленные
от мира для изучения религии и созерцательной жизни. 11.Мастера и ремеслинники.
12. Путешественники, торговцы, посланники и другие люди (Кстати они и составляли
в основном шпионские миссии Тимура в других странах).

            Также в его постановления были
определены 12 принципов которыми он руководствовался. 1. Правитель должен
управлять только от себя. Т.е.  никто не должен руководить им. 2.  Соблюдение
справедливости, а также он (правитель в дальнейшем) должен избарть неподкупного
и добродетельного первого министра (визиря). 3. Приказания и запрещения требуют
твердости. Нужно самому принимать решения, так чтоб никто не мог изменить их.
4. Он должен быть непоколебим в своих решениях. 5. Какие бы ни было приказания
монарха, должно последовать немедленное их исполнение. Ни один подданый не
может быть настолько могущественным и смелым чтобы остановить их исполнение,
даже если бы казалось эти приказания могут поенсти тяжелые последствия. 6.
Безопасность требует чтобы, правители не полагались на других в государственных
делах, и не вверяли бразды правления в чужие руки. 7. Он не должен пренебрегать
ничьими советами и пожеланиями. 8. В делах правления, он не должен руководствоватья
поведением и речами кого то ни было. 9. Уважение к власти повелителя должно так
крепко сидеть в сердцах подданых и войска, чтобы никто не смог ослушатся
государя. 10. Все что монарх не сделает, чтобы он сам был непоколебим в
приказаниях раз и навсегда отданных, ибо твердость – это самая большая сила для
правитедя. 11. В управлении, при обнародовании приказов, монарх должен
остерегатся признать кого-нибудь сотоварищем и он не должен принимать к себе
товарища в управлении. 12. Другая важная предосторожность – это узанть тех,
которые окружают его, и быть постоянно настороже в отношении их.

            Далее он сформулировал правила для
формирования армии; раздачи жалованья войску, военному руководству, чиновникам;
раздача доходов с областей, содержание детей и потомков и наказания сыновей,
внуков и других родственников, эмиров и визирей. В государственном аппарате он
определил основные постановления для министров – лиц служащих твердых и верных
столпов величия[2]. В
основном для министров он определил 2 критерия – финансы (может провороватся
или использование служебного положения в личных целях) и предательства. В этих
постановлениях, он сформулировал основы уголовного и гражданского
судопроизводства, преступления и наказания за них. В военной сфере Тимур создал
правила производстав в эмиры[3] и
правители;правила для повышения солдат от самого низшего до самого высокого
рангов; приемы поощрения солдат и военного руководства; правила раздачи литавр
и знамен; и праила обмундирования и вооружения.

            Вспомогательным органом управленя для
Тимура был Совет (Диван). Он состоял из четырех визирей (министров) : 1-й.
Визирь провинции и народа. Он сообщал о событиях и делах происходящих в
админситрации, а тажке о состоянии народа. Он доставлял в казну суммы податей и
налогов, а также советы о распределении всей массы сборов, давал точный отчет о
количестве населения, его культуре, о развитиии торговли и положении
полицейского надзора. 2-ой. Военные визирь. Его обызанности состояли в
представлении росписей войск и реестров жалования, в ознакомлении с
расположением отрядов для предупреждения разбросаннсти и в совете обо всем, что
касается военного дела. 3-й. Визирь охраняющий от расхищения имущество
отсутствующих, умерши, дезертировавших и распоряжающийся им при отсутствии
наследников; он же следил за пожеровованиями, и налогами. 4-й Визирь
управляющий делами всей империи. Он следил за деятельностью и фниансами всех
учреждений империи, наблюдал за казной вплоть до расходов на содержание ложадей
и других вьчных животных.[4]
Помимо них еще существовали три визиря в пограничных областях и внутри
государства, для неусыпного надзора за охраной провинции и управлением
государственным имуществом.[5] Эти
семь визирей были подчинены Диванбеги (начальнику дивана), и обсудив с ним все
дела, касающиеся финансов они доводили их до его сведения. Существовал также
азларбеги – начальник прошений, ктороый заботился о том, чтобы эти прошения
достигали престола. Духовный судья доносил ему о дела касающихся религии, а
гражданский – о делах касавшихся его ведомства. Были и представители духовной
власти, докладывающие ему о состоянии пенсионов назначенных потомкам пророка, 
о жаловании другим духовным лицам, равно как и о распределении других вкладов и
фондов, определенных на дела религии. Он имел также  секретарей для
протоколирования всего что происходило в совете (вопросы распеределения войск,
назначения эмиров и многое другое) и секретарей аудиенции или записи публичного
совета для записи всех основных событий. Последнее – это были постановления о
назначении начальников (эмиров) улусов[6],
кушун[7] и
тумыней[8],
правила отношения руководителя к подчиненному и наоборот и правила обращения с
друзьями и врагами. Как видно все эти правила представляют собой опыт жизни
своей и других скомпилированный в одном произведении. Этими правилами или
уложенями Тимур руководствовался всю жизнь, и некторые его потомки использовали
эти уложения в своем правлении.

Глава 5

Тимур как полководец

4.1 Тактика Тимуpа

Для аpмии от 12.000 до 40.000 человек.

 

Передовая часть авангарда

 

Главный авангард

(прикрытие)

 

            Авангард левого крыла                                
Авангард правого крыла

 

             1ая группа войск  2ая группа войск 
1ая группа войск  2ая группа войск

            ЛЕВОЕ КРЫЛО                                                        ПРАВОЕ
КРЫЛО

 

Передовая арьегарда                                                 Передовая
арьегарда

 

                     Арьеград левого крыла                                 
Арьеград правого крыла        

 

            ЦЕНТР             

            рис. 1 порядок постройки войск.

 Если непpиятель имел более 12 но менее 040 тыс 
чел.  то  Тимуp

посылал пpотив него не менее 40.000ную  аpмию, 
начальство  ввеpял одному из своих сыновей котоpому пpидавал двух  опытных 
эмиpов  и дpугих военачальников. Боевой поpядок для этих войск  был  следующий
: войска pазделялись на 14 частей; из них  одна,  веpоятно  не менее 1/3 всего
коpпуса под личным начальством полководца стояла в pезеpве по тpи части
назначались в пpавое и левое кpыло  составляя 2-ую линию; из ни по одной были в
авангаpде этих кpыльев,  а  дpугие составляли пpавую и левую  половину 
каждого  кpыла;  впеpеди авангаpдов пpавого и левого кpыла ставилось еще по 3 
части,  составлявшие 1-ю линию, из них по одной части отделялось в  авангаpды в
котоpые назначались войска состоявшие (в вооpужение)  из  мечей, копей и луков
и котоpый состоял из опытных и неустpашимых  воинов. Они должны были сpажаться
с большим кpиком и пpиводить в  беспоpядок авангаpд непpиятеля. Впеpеди
авангаpда выставлялись аванпосты.

            По пpавилам Тимуpа, хоpоший начальник
узнав количество войск у непpиятеля должен уметь пpотивопоставить им отpяды,
наблюдать  что непpиятель делает, какие у него стpелки, мечники, замечать ходы 
и выходы битвы и т. п. Он должен быть  остоpожным  чтобы  пpитвоpная слабость
непpиятеля не завлекла его в засаду. Искусный  полководец должен понимать весь
механизм сpажений, угадывать  намеpения  пpотивника и употpебоять все сpедства
чтобы pасстpоить его планы.

            Дело завязывалось авангаpдом
пеpдшествуемым  стpелками  котоpые сотавляли пеpедовые отpяды. Главный
авангаpд  постепенно  подкpеплялся авангаpдами 1-й линии, потом  частями  этой 
линии,  сначала ближайщими к центpу и после этого внешними, если эти атаки не 
pешали дела то в таком же поpядке вводили в  бой  части  2-й  линии Если
усиление было также недостаточным и 13 атак не  pешили  исход битвы, то
начальник не должен колебаться и вводить в бой свои  pезеpвы котpоые состоя из
самых отбоpных воинов, бpосались  на  вpагов а стpелки осыпали непpиятеля тучей
стpел. Если и это не  pешило исход сpаженияё, то начальник должен сам бpоситься
в бой  показывая собой пpимеp и воодушевлять  дpигх  сpажающихся.  Во  всяком
случае войсковое знамя не должно теpяться из виду.

Для целой  аpмии  .

            Если непpиятельская аpмия
пpевосходило 40.000 человек то Тимуp сам выступал пpотив нее. Тогда войска его
делились для  сpажения  следующим обpазом : соpок полков назначались в  непосpедственное 
командование Тимуpа; из них 12 отбоpнейших составляли пpевую  линию, а
остальные 28 составляли втоpую и тpетью линию. Войска, пpедводимые его
сыновьями и опытнимы эмиpами становились  впеpеди  пpавого фланга означенных
соpока отделений а pодственниками его и  союзниками – впеpеди левого. Все эти
части составляли pезеpв и  подавали в помощь везде где она была нужна.Шесть
отделений сотавляли основание или 2-ю линию пpавого  кpыла и одно авангаpд его.
Столько же отделений и в таком же  поpядке оставляли основание левого кpыла.
Пеpед обоими кpыльями 2-й  линии pасполагалась 1-я. В таком же поpядка и в 
том  же  числе  частей. Впеpеди фpонта 1-й линии pасполагался большой авангаpд
из стольких же отделений составленный из опытных лучников. Этот авангаpд  имел
пеpед собой еще одно  отделение  составлявшее  его  авангаpд.  Два отpяда
легких  войск  посpедством  пеpедовых  постов  и  pазьездов пpикpывали аpмию от
внезапных нападений и наблюдали за непpиятелем. Легкие войска и пеpедовой
авангаpд начинали  сpажение,  началиник главного авангаpда подкpеплял их и
вводил в дело 1-й, а  потом и 2-й авангаpды. Если и это не помогало то в бой
вступало пpавое и левое кpыло pезеpва. Если и эти усилия не пpиносили  победы 
то  в бой вступала вся  остальная  часть  pезеpва  и  пpоизводила  pешительную
атаку.

4.2 О pасположениях в лагеpях.

Пpи pасположении на ночлегах и лагеpем в 
военное  вpемя  стан войск охpанялся особой стpажей.  Пpи  Тимуpе,  когда  он 
сам  начальствовал своими войсками, для охpанения стана ото внезапных нападений
назначалось 12.000 конницы; из них по 3.000 назначалось на каждый фас. (стан
Тимуpа в том случае охкапывался pвами  и  укpеплялся тыном и щитами). Войска
эти, pасполагаясь от стана  на  pасстоянии полуфаpсанги, высылали от себя
пеpедовые посты а эти  выставляли от себя часовых, котоpые были между  собой 
в  беспpеpыном контакте и доносили в стан все сведения полученные об 
непpиятеля. В самом стане была особая полиция,  наблюдавшая  за  поpядком,  за
маpкитантами, за ценой сьестных пpипасов и  отвечавшая  за  воpовство
слчившеяся в стане. Четыpе особые команды наблюдали за  безопастностьь воинов
вне стана, и если кого-нибудь огpабили или  убили на pасстоянии в 4 фоpсанги от
стана, то отвечали за  это  вышепеpечисленные команды.

            Сведения о  сотсоянии  погpаничных 
госудаpств  Тимуp   собиpал псоpедством легких отpядов силою человек в 1000
котоpоые в  местах степных и безводных сажались на веpблюды в пpочих же  местах 
состояла из конницы и легкой пехоты.  Пpоникая  в  соседнюю  землю  и
употpебляя без сомнения военные хитpости подобные  вышеизложенным, они собиpали
сведенияы о состоянии погpаничных земель, узнавали не было ли пpиготовлений к
войне и т. д. Сообpажаясь  со  сведениями, доставленными этими отpядями Тимуp
пpинимал надлежащие меpы.Сведения также получались посредством торговых 
сношений.  Тимур так же, как и Чингис-хан, посылал с товарами купцов и 
начальников каравонов в разные владения Средней Азии, В Китай, Индию,  Енипет,
Аравию и даже в европейские государства. По возврещению  караванов назначенные
в число купцов и почланные в виде  дервишей  чиновники сообщали сделанные ими
на пути замечания о состоянии народа,  нравах и обычаях и в оссобенности должны
были выведывать  об  отношениях государей и их подданных.

            Путешественники всех земель,  купцы, 
караван-баши  были  очень покровительствуемы Тимуром им оказывали всякого рода
помощь и между тем от них узнавали о положении виденных им государств. Для получения
от них требуемых сведений, Тимур  имел  особых  доверенных чиновников, которые
должны были доставлять точные сведения о  ввозе и вывозе разных товаров, о
выезде и вьезде  разных  инострацев, ученых, желающих явиться к Тимуру,
узнавать, через разведывание  о намерениях иностранных государей в отношении к
нему и сообщать все эти сведения ему как можно чаще и вернее. Если этих
сведений  было недостаточно, то Тимур отправлял посольства и посланники были
обязанны доставить емй те сведения которые нужны были ему для его виов: но
иногда он посылал для получения этих сведений дервишей.

4.4 Обозы и способ продовольствия.

Из описания запасов оружия, шатров и  других 
предметов  которые

должен брать с собой в поход воин, мы можем
видеть что  за  войсками Тимура должны следовать большое количество  обозов, 
простиравшихся не менее как в три раза против числа воинов, запасы  оружия
вероятно возились на верблюдах и других  вьючных  животных.  В последние свои
походы Тимур имел при армии постоянно медные  котлы (вероятно мортиры), для
метания григорианского огня, камней и других тяжестей, также катапульты,
которые должны  были,  хотя  и  не дальних расстояний возится с войсками, равно
как и запасы материалов и инструментов, необходимых для осадных  работ  и 
проч.  Если прибавим к этому награбленные имущества, пленных и стада скота  то
можно представить себе какие огромные обозы должны были  следовать за армией.

            Но каким образом эти войска могли
иметь с собой, при  движении в военное время, эти огромные обозы, множество
табынов,  перекочевывать со своими имуществами и в то же время вести войну
вдали  от своих аулов и среди враждебных им народов.  Хотя  можно 
предполагать, что они большей частью имели  значительное  превосходстве  в
силах против неприятеля и могли отделять часть войска для  прикрытия обозов,
однако, тем не менее, надо  удивляться  умению  кочевых народов пасти и
перегонять свио многочисленные табуны лошадей  или верблюдов, перевозить
огромные  запасы  в  землях  неприятельских, часто при недостатке воды и корма
и небольном числе людей в  сравнении с величиною стад обозов, умению смотреть
за ними,  в  случае опасности зашищать их или укрыать в безопасные места  и 
предохранять себя и их от внезапных нападений. Это может обьясняться  только
необыкновенной способностью кочевых народов к малой войне и истребительною,
кровопролитною системой их войн.

Глава 5

Военно-политические и административные
правила Тимура  для  завоевания государств.

            При завоеваниях государств он
учитывал военно-политическое состояние государства. “Когда государство
становится добычей тирании, насилий и жестокости, тогда долг каждого государя, 
верного  законам правосудия, употребить все усилия для  искоренения  всех  этих
бичей, вторгаясь в страну. Всевышний сам вырвет такое  государство из рук
притеснителя и подчинит его этому государю.”

            Если правитель и народ не были в
согласии друг с другом  он  не употреблял занчительные воинские силы т.к.
победить было легко.    Дальше мы можем сказать, что Тимур вел свои  походы 
также  под прикрытием веры или точнее ее из-за ее  упадка.  Также  он 
утверждает что если в каком-то государстве наблюдается безверие,  ересь  и
появление многочисленных сект, то его можно и нужно также завоевать. И наконец
он говорит что нужно очищать государства с  другими вероисповедованиями для
вывода ее народа из заблуждения. Т.  е. официально для распространения религии
он завоевывает другие государства.

Глава 6

О походах Тимура.

Если посмотреть на завоевательские походы Тимура
то можно раз-

делить их на 3 больших похода :

1 – 3-х летний поход

2 – 5-ти летний поход

3  –  и  последний  7-и  летний  поход
(1398-1404).

            Я бы не хотел подробно
останавливаться на походах  Тимура  т.  к. почти все эти походы очень хорошо
описаны. И все же, я хочу  обратить внимание на  поход  Тимура  против 
турецкого  султана  Баязда-Ильдирима (Баязида-молниеносца).

            Встреча Тимура с Баязидом принадлежит
к числу  великих  событий всеобщей истории. Обя они носили один и тот же тип
восточного  завоевателя. Но Баязид коснулся европейской цивилизации и принял 
от нее влияние. Он думал об основании крепкого, имеющего прочные  основания
государства. Еще до начала войны, между Тимуром  и  Баязидом завязалась
интересная переписка,  где  были  использованы  все возможные в восточной
дипломатии изощренные формы ругательства. За эти вещи начали платить жители
Малой Азии. Первый  город  Баязида, на который пали удары Тимура, был  Сиваш, 
взятый  после  довольно долгой осады, при  которой  показали  свое  искусство 
моногльские военные инженеры. В этом отношении Тимур был великий человек, 
истинный художник. В его войске было несравненно более порядка чем в войске
Баязида, он ввел  разделение  на  полки,  ввел  однообразие одежды и многое
другое, что впоследствие вошло  в  употребление  у европейских народов. Сиваш
пал перед  военным  искусством  монголов.  Затем на полях вблиз Анкары сошлись
лицом к лицу Баязид  и  Тимур. Произошла одна из величайших битв, о которых
помнит история. В деле было около миллиона ратников  пришедших со всей Азии. 
В  войске Баязид находилось 20.000 сербов-христиан, которые составляли  лучшую
часть, за ними стояли янычары набранные из  пленных  христианских деией, и уже
за янычарами следовали настоящие турки. Но  Баязид был разбит наголову. Кстати,
есть какое-то мрачное и поэтическое величие в рассказе о свидании Тимура с
Баязидом. Тисур  принял его сидя на ковре. “Велик Господь, сказал он,-
даровавший  полмира мне, хромцу и полмира тебе больному; ты видишь как мало  в 
глазах Господа земное величие”[9]
Тимур не оскорблял своего пленного. И хотя по рассказам более поздних писателей
и Ибн Арабшаха значит  то  что Тимур заключил его в клетку, это неправда.
Напротив, мы  имеем верные доказательства того что Тимур до конца жизни своего
военопленного обращался с ним по должному.

Глава 7

Тимур как дипломат или Тимур и Запад

            В конце XIV в. молодая Османская
империя одержала в  Европе  ряд побед, подчиняя себе Сербию и Болгарию. Турки
угрожали Венгрии и в 1396 г. нанесли поражение рыцарям Западной Европы. Теперь
у них на очереди стояла одна задача – сокрушить одряхлевшую Византию и 
овладеть ее столицей Константинополем. Но  международная  обстановка вскоре
резко изменилась и под угрозу было поставлено  само  существование самой
Османской империи. Опаснейшим соперником  турецкого султана Баязида в Малой
Азии явился Тимур (Тамерлан). Здесь  столкнулись интересы двух завоевателей –
Тимура, бывшего  в  то  время в зените военной мощи, и Баязида, перед которым
трепетали правители Западной Европы.

            Решению Тимура начать борьбу с
турками, помимио отказа  Баязида выполнить его требования, содействовали также
призывы о  помощи со стороны государств Запада. До нас дошло письмо Тимура к 
Иоанну Палеологу, наместника Византийского императора  в  Констанинополе. Это
письмо, подлинность которого не вызывает сомнения,  было  составлено на
таджикском языке, но сохранилось  несколько  искаженном итальянском переводе.
Доставленное из  Константинополя  в  Венецию знатным венцианцем, оно было
издано в 1793 г. итальянским  историком Муратори. Из письма видно, что Тимур,
уже  выступивший  против  Баязида, требовал от императора Трапезунта, где 
находились  послы  Тимура, морских подкреплений в виде 20 кораблей. Из письма
далее  следует, что Тимур в переговорах с Баязидом требовал от него возмещения
нанесенного Византии ущерба и возвращения отнятых у нее областей. От наместника
Византийского императора Тимур требовал выполнения  договора, который судя по
письму, состоял в том что  наместник  должен взять 20 кораблей и прибыть с ними
в  Трапезунт.  Онако  после Анкарской битвы, отсрочившей падение Взантии,
Трапезунтский  император Мануил не выполнил договра и открыто помогал 
разбитым  туркам, а у Тимура не было флота, чтобы отомстить Мануилу.

            Об обмене официальными посольствами
между Тимуром  и  французким королем Карлом VI можно заключить, что и до этого
письма Тимура Карлу VI между ними велась переписка. Из этой  переписки  видно
что предложение французского короля не были отвергнуты  Тимуром  и что Карл VI
встретил со стороны Тимура поддержку в  его  восточной политике. До нас дошло
только одно послание Тимура Карлу VI,  подлинность которого не вызывает
сомнения уже по одному тому,  что  в двух местах была поставлена печать
Тимура.Факсимиле этого письма было издано в Бомбее в 1928г. в  сборнике статей
иранского востоковеда Мирзы Мухаммедхана Кзвини. Письмо датировано 1 августа
1402 г., .Следовательно оно было отправлено почти тотчас же после разгрома
турок при Анкаре. однако Тимур ни словом не обмолвился в этом письме о
блестящей победе над турками. Трудно допустьить что Тимур не сообщил бы Карлу
VI о своей победе над их общим врагом.  Молчанию  Тимура  можно  дать ткаое
обьяснение : по всей вероятности, это письмо было заготовлено до анкарского
сражения а датировано и отправлено после него.

            В Национальной библиотеке  в  Париже 
сохранилось  еще  одно письмо Тимура Карлу VI, дошедшее до нас в  латинском 
переводе.  В заголовке письма стоит следующая надпись : “Это есть копия
или изложение письма достославного Тимурбея, которое он прислал светлейшему
королю  Франции,  переведенное  с  персидского  на  латинский язык”.
Персидский подлинник письма в архивах Франции обнаружен  не был. Это письмо
датировано тем же числом, что и первое письмо,  т. е. 1 августа 1402г. В нем
уже говорится о победе Тимура над Баязидом. Следовательно оно было написано
почти тотчас же после  анкарской битвы, вслед за первым письмом Тимура.

            Далее, если рассматривать письма
Тимура к английскому  королю Генриху IV, то можно сделать вывод что в
посланиях  к  английскому королю есть много общего по отношению к посланиям ко 
францизскому королю. Там также просилось об  установление  взаимных  торгоых  и
культурных контактов об беспошлинной торговле и т. д. Таким образом Тимур был
не только великим правителем, полководцем но и искусным дипломатом, где с
традиционно восточной мудростью  он вел переговоры.

Заключение

            В заключении можно сказать что Амир
Тимур был не просто человеком, правителем, полководцем, дипломатом, он еще и
создал империю на завоеванных землях. При этом нельзя забывать и о том что в
истории других стран он является людоедом, зверем, завевателем, невеждой, что
он создал свое государство на крови и костях сотен тысяч людей и т.п. Поэтому
нужно учитывать двойственность восприятия этого человека. Но в люом случае для
нас он является символом нации, признаком ее силы и могущества. А это для нас
очень и очень важно. особенно в наш переходный период.

2.6.96 19:23:47

Список использованной литературы

1.  
Уложение Тимура,
Т.,”Чулпон”, 1992

2.  
Хильда Хукхэм,
“Властитель семи созвездий”, Т., “Адолат”, 1994

3.  
История народов
Узбекистана, Т., 1992

4.  
Детская Историческая
Энциклопедия, М., 1978

5.  
Ибн Арабшах
“Тамерлан”

6.  
Низамиддин Шами,
“Зафар-наме”

7.  
С.П. Толстов,
“Древний Хорезм”, М.,1948

8.  
И. Муминов “Роль
и место Амира Тимура в истории Средней Азии”, Т., 1993


[1] Уложение Тимура. Ташкент, “Чулпон”, 1992г. с.85

[2] Уложение Тимура. Ташкент, “Чулпон”,1992г., с28

[3] Военачальники

[4] Можно заметить то что каждый изних наблюдает друг за другом, это
говорит об осторжности Тимура и его недоверии к визирям.

[5] Эти визир также имели сеть агентов-шпионов сообщающих об обстановке
внутри имеприи и за ее пределами. Кроме того Тимур сам имел своих агентов не
подчиняющихся никому.

[6] Эмир Улус – прирожденные начальники татарских орд; они подчниялись
губернаторам провинций. (История Тимурбека, т. 4, стр. 20)

[7] кушун – рота в 100 человек

[8] тумын (туман) корпус в 10.000 человеук

[9] Ибн Арабшах “Тамерлан”

Амир
Темур

Амир Темур
родился 1336 году 8 апреля в кишлаке Ходжа
Илгар (Яккабак) близ Кеша (Шахрисабз).
Его отец эмир Мухаммад Тарагай, был из
знатной семьи тюркского рода барласов.
Он был влиятельным человеком и пользовался
большим авторитетом в Мавераннахре.
Его предки занимали достойное место в
рядах дворцовой элиты Чагатайского
улуса и выводили свою родословную от
легендарной предводительницы тюрков
Алан – кувы, а владения их находились
вокруг Кеша и Нефеса. Отец Темура эмир
Тарагай постоянно участвовал в курултаях
чагатайских беков, созываемых ханом
улуса на берегу реки Или.

В 1355 году
он женится на дочери эмира Джаку –
барласа Турмуш – ага. Верховный эмир
Мавераннахра Казаган, убедившись в
достоинствах Амир Темура., в том же году
отдал ему в жены свою внучку Ульджай
Туркан – ага. Благодаря этому браку
возник союз Амир Темура с эмиром Хусайном,
внуком Казагана. Они вместе выступали
против монголов. В 1356 году у А.Т. рождается
два сына – Джахангир и Омар Шайх.

Экономическое
положение Мавераннахра в конце 13 –
первой половине 14 вв ухудшались с каждым
днем. Этим воспользовался хан Моголистана
Тоглук Тимур, который без сопротивления
в 1360 году дошел до Кашкадарьи. Амир Темур
поступил к нему на службу. Но когда
Тоглук Тимур назначил правителем
Мавераннахра своего сына Ильяс Ходжу,
Амир Темур не пожелал служить этому
принцу и договорившись с правителем
Балха эмиром Хусейном Амир Темур вступил
в упорную борьбу с монголами.

В это время
в Самарканде господствовали сарбадоры
– “висельники”, также борвшиеся
против монголов. Название этого народного
движения возникло от лозунгов его
участников “Или борьба за свободу,
или же голова на виселице”. В 1370 году
Амир Темур на курултае в Балхе был
провозглашен верховным эмиром Турана.

А брак с
дочерью Чингизида Сарай Мульк Ханум
позволил Амир Темуру прибавить к своему
имени почетный титул “гураган”, т.
е. “зять хана”.

Основной
задачей Амир Темура стало преодоление
раздробленности и объединение отдельных
владений в единое государство. Столицей
этого государства он выбрал Самарканд,
где срочно приступил к возведению
городских оборонительных стен, цитадели
и дворца. Он заложил новый Самарканд,
рядом с развалинами древней столицы
Согдианы (современный Афрасиаб).

Объединив
и подчинив себе земли между Амударьей
и Сырдарьей, а также Фергану и Шашский
вилоят, Амир Темур начал завоевательные
походы.

35 лет длилось
правление А.Т. (1370 – 1405) в Средней Азии.
Он создал громадную империю от Инда и
Ганга до Сырдарьи и Зарафшана, от
Тянь-Шаня до Босфора, Большую часть
жизни он провел в походах.

Во время
походу на Китай, в 1405 г. Амир Темур умер
в г. Ортраре.

При жизни
Амир Темура о государственном управлении
было написано специальное сочинение,
известное под названием “Уложения
Темура”. Это ценный исторический
источник средневековья, состоит из двух
частей. В нем изложена биография Темура
и связанные с его жизнью события, взгляды
этого выдающегося государственного
деятеля и полководца на военное искусство,
устройство и управление страной. Это
ценный свод законов, из которого видно,
на основе чего Амир Темур создал
централизованное, управляемое могучее
государство.

Создав
огромную державу, Амир Темур подготовил
условия для экономического и культурного
развития страны. Возрождаются вековые
традиции прошлых эпох в новом историческом
контексте. По мере того, как Мавераннахр
становится центром торговли, экономики
и культуры Ближнего и Среднего Востока,
стали благоустраиваться такие древние
города как Самарканд, Кеш, Бухара, Термез,
Ташкент, Мерв и др., до основания
разрушенные ордами Чингизхана. Строились
величественные здания мечетей, медресе,
мавзолеев, караван – сараев и бань.
Стало обычным, что каждая победа или
событие увековечивались в архитектуре.
В строительной деятельности Амир Темур
преследовал определенные политические
цели – возведенные им сооружения должны
были демонстрировать силу, могущество
и величие его империи.

За годы его
правления Амир Темур положил конец
феодальной раздробленности, установил
торгово-дипломатические связи с наиболее
крупными королевствами Европы –
Францией, Англией, Кастилией. К сожалению,
после смерти Амир Темура торгово-дипломатические
отношения с Западной Европой, заложенные
им не получили развития.

История
ставит Амир Темур в один ряд с такими
крупнейшими полководцами, как Александр
Македонский, Дарий 1, Юлий Цезарь.

Амир Темур
– одна из самых противоречивых фигур в
истории человечества. Наши знания о нем
в большинстве своем базирующихся на
школьной программе, знает его как
завоевателя, полководца, воина.

В
этом небольшом отрывке из книги Дж. Г.
Беннетт “Учителя Мудрости” Амир
Темур предстает перд нами совсем в
другом обличии:

С
1360 по 1530 год, в Центральной Азии
главенствовали выдающиеся завоеватели
и правители, начиная с Тамерлана (1336 –
1405 гг.) и заканчивая Бабуром, основателем
Индийской империи Моголов (1471 – 1530 гг.),
а также Шахом Исмаилом (1499 – 1524 гг.),
который воссоздал Персидскую империю
и основал династию Сафавидов. Однако,
по-настоящему великими правителями
этого периода были Шахрух, четвертный
сын Тамерлана, правивший в Герате в
течение сорока лет, и его сын, Улугбек,
творец Золотого Века Самарканда. Кроме
того, почти такими же великими правителями
были Абу Саид и Хусейн Байкара. Причина,
по которой я говорю здесь о них, заключается
в том, что все они, от Тамерлана до
Бабура1, были глубоко религиозными
людьми, и практически все из них обращались
за духовным руководством к Ходжагану.
Учителя Мудрости стали действовать в
открытую, и взяли на себя такую возможность,
о которой не могли и помышлять Хваджи
времен Абд аль-Халика Гудждувани и
Бахауддина Накшбанда.

В
конце четырнадцатого века Христианской
Эры, все народы, от Китая до Испании были
приведены в смятение опустошительными
завоеваниями Амира Тимура, известного
на Западе под именем Тамерлан. Ни одному
прежнему завоевателю не удалось
опустошить столь значительную часть
обитаемого мира. И все же, он был глубоко
религиозным человеком, и считалось
также, что он был руководим божественным
провидением. Он питал глубокое уважение
к своим духовным наставникам, и был
готов менять свои планы по их совету.
Кроме того, он покровительствовал
искусствам и был bon viveur2, чей блистательный
двор поразил посла Короля Испании не в
меньшей степени, чем послов Китая и
Египта. Тимур умер в 1404 и его колоссальная
империя, простиравшаяся от Китая и Индии
до Египта, и от Польши и Сибири до
Индийского Океана, распалась, оставив
после себя состояние полнейшего
замешательства. Центральный район,
включавший в себя Туркестан и Персию,
оставался во власти его семьи, но окраины
империи, относившиеся к Китаю, Индии,
Турции и России, вскоре восстановили
свою независимость и, в определенном
смысле, похоже, даже укрепили свои
позиции, благодаря произошедшим событиям.
Ситуация в Туркестане выглядела
удручающе. Сыновья и племянники Тимура
оспаривали его наследие, и ужасные
внутрисемейные войны, веками бывшие
проклятием Центральной Азии, казалось,
снова стали угрожать жизням и домам
людей, которые все еще помнили два века,
потребовавшиеся на восстановление
разрушенного Монгольским Нашествием
под предводительством Чингисхана.

Тамерлан
основал свою империю в Бухаре и Самарканде,
который он всегда считал своим домом.
Первыми покоренными им территориями
были Персия и Месопотамия. Затем он
поверг Россию, разграбил Москву и даже
намеревался завоевать всю Европу,
которая была бы не в силах защитить
себя, если бы Тамерлан не переключил
свое внимание на Индию, где он достиг
больших успехов, чем Александр Великий
и Чингисхан. Его власть простиралась
вплоть до Дели и даже дальше. Затем,
обратив свое войско снова на запад,
Тамерлан взял Дамаск, и разбил силы
египетских султанов, Мамелюков.
Победоносное шествие Тамерлана увенчалось
победой над другим победоносным
завоевателем, Султаном Баязидом, по
прозванию “Громовержец”, империя
которого простиралась до стен Вены.
Гиббон писал: “Вся Азия была в руках
Тимура – от Иртыша и Волги до Персидского
Залива, от Ганга до Дамаска и Архипелага.

Давайте
посмотрим, каким человеком был Тамерлан.
Он оставил после себя две книги: Малфузат,
или Мемуары, и Тузукат, или Институты.
Первая книга представляет собой описание
его жизни и дел, хотя и не вполне
достоверное. Во второй изложены принципы,
на которых Тимур основывал свою стратегию
и политику правления. Все историки
сходятся во мнении, что Тамерлан был не
только храбрейшим из храбрых, но также
и очень мудрым, благородным, опытным и
проницательным человеком. Сочетание
этих качеств сделало его “почитаемым
лидером людей и настоящим Богом Войны,
которого уважали все сословия”3.

Сам
Амир Тимур с благоговейным трепетом
относился к своему духовному наставнику,
Хвадже Саиду Барака, который был учеником
Бахауддина. Кроме того, Тимур считал,
что его направляет и поддерживает Ходжа
Ахмад Ясави, великий Турецкий Учитель
двенадцатого века. Баязид был наголову
разбит Тамерланом под Анкарой, и именно
во время этого сражения Тамерлан повторял
стих, данный ему Хваджой Ахмадом Ясави.

Амир
Тимур умер в 1405 на семидесятом году
жизни. Он тогда пошел в последний поход
на Китай. Умирая, Тамерлан погрузился
в молитву и попросил Мавлану читать
Коран, пока не будет окончательно уверен,
что он покинул тело. Его похоронили в
той же могиле, где ранее был похоронен
его учитель, Ходжа Барака.

Тамерлан
(жил 1336 – 1405 гг.), был человеком сложной,
многосторонней индивидуальности. Он
сам создал свою судьбу и стал видной
исторической фигурой. Это было около
Самарканда, в городе Кеш позже названным
Шахризабз, или “зеленый город”, где
в 1336 г. у вождя небольшого племени родился
сын. Мальчика называли Темур. Ранение
правой ноги стрелой сделало его хромым.
Именно поэтому он известен как “Хромой
Темур” или Тамерлан в английской
литературе.

Ещё
в юности он появился на политической
арене, как активный политический деятель
и военная фигура. Став правителем
Самарканда, он построил великую армию,
и совершил множество аннексионистских
походов. Таким образом, он расширил свою
империю, которая простиралась от реки
Волги и Кавказских горных хребтов на
Западе, к Индии на Юго-западе. Но центр
империи был в Средней Азии. Тамерлан
хотел назначить свой родной город
Шахризабз, как столицу, но некоторые
политические причины заставили его
оставить статус за Самаркандом, который
нежно называли, “Сияющая Звезда
востока”.

Амир
Темур внёс выдающийся вклад в национальную
государственную систему, образование
и культуру; в общее развитие своего
государства. Он содействовал строительству
монументальных исторических зданий,
особенно в Самарканде. Некоторые из них
можно увидеть сегодня. Надпись на двери
дворца Тамерлана “Ак-Сарае” в
Шахризабзе гласит: “Если Вы сомневаетесь
в нашем могуществе, посмотрите на наши
постройки”. Внушительная архитектура
была нацелена на демонстрацию величия
империи. Все возможные средства и все
усилия были направлены, чтобы построить
эти великолепные здания. Обширный
диапазон строительных материалов из
соседних регионов, известных архитекторов,
поставщиков, и большого количества
рабочих было доставлено для работы.
Различные специалисты были взяты из
оккупированных стран.

В
течение всего XIV-го
столетия в Средней Азии было собранно
большое количество опытных архитекторов
и художников, большинство из них особенно
в Самарканде. Квалифицированные
ремесленники из Ирана, Азербайджана,
Хорезма, и Индии никогда не пренебрегали,
будучи приглашенными. И иностранные и
местные мастера поняли великую важность
проектов. Они представляли различное
прикладное искусство, с которым
справлялись другие. Они усваивали стили
друг друга, в которых сочетался новый
в оригинале.

Политический
статус Тамерлана, требовал иметь
дружественные отношения с лидерами
различных религий.

Такие
отношения были основаны при построении
мечетей, медресе, и особенно мавзолеев.
Многие из них, например, Мечеть Джума,
Мавзолей Кур-Эмира и Архитектурный
Ансамбль Шахи-Зинда, все в Самарканде,
Мавзолей Дорус-Сиадат в Шахризабзе,
Мавзолей Чашма-Айуб в Бухаре, и Мавзолей
Хаджи-Ахмад Джассавия в Туркестане,
перенесли испытания времени и их можно
увидеть и сегодня.

http://www.google.ru/

Тамерлан, Тимур ибн Тарагай Барлас, Амир Темур (1336–1405) – великий правитель Средней Азии, полководец и завоеватель. Амир Темур родился в кишлаке Ходжа Илгар, близ Кеша (современный Шахрисабз) 8 апреля 1336 года в семье знатного эмира. Мухаммад Тарагай, отец Темура был из аристократической семьи рода Барласов и пользовался большой популярностью и авторитетом в Мавераннахре.

Детство и отрочество будущего правителя,полководца прошли в окрестностях родного города. С юных лет Темур любил состязания, охоту и военные игры. Отлично орудовал копьем и стрельбой из лука. С десятилетнего возраста наставники – атабеки, служившие при дворе отца старательно растили из него воина, не уделяя должного внимания образованию мальчика. И только природная любознательность Темура позволила ему, будучи почти безграмотным, выучить наизусть Коран.

С детства незаурядно обладавший организаторскими способностями Темур не отличался особым послушанием и в юности сколотив небольшую банду налетчиков угонял стада баранов у племен кочевников. Однако из-за постоянных междоусобиц разрушающих страну, юноша всерьез начал задумываться о политике. Позже вместе со своим отрядом Темур поступает на службу к своему дяде, правителю КешаХоджи Барласу.

В конце XIII, начале XIV века экономическое положение Мавераннахра внушало серьезные опасения, этим воспользовался монгольский хан Тоглок Тимур, который в 1360 году без труда завоевал большую часть Мавераннахра дойдя до Кашкадарьи. Темур Тарагай поступает к нему на службу. Однако после того как хан назначает правителем страны своего сына расторгает обязательства.

Некоторое время Тимурбек живет на правом берегу реки Амударьи, ведя с монголами партизанскую войну. В одной из таких вылазок Темур был тяжело ранен в руку и ногу, после чего оказался на всю жизнь хромым, за что и получил прозвище Темур-эланг (Хромой Темур).

Добившись серьезных успехов в 1370 году на всеобщем курултае(собрании) монгольской империи в Балхе был провозглашен правителем, но не являясь прямым наследником царского трона отказался от трона и взял себе пафосное звание Амира. Формально не являясь коронованным, на деле он теперь являлся единовластным правителем Мавераннахра.

Заключив брак с наследницей рода ЧингизидовСарай Мульк Ханум, Амир Темур смог прибавить к своему званию почетный титул “гураган” – зять хана.

Теперь основной задачей Амира Темура стало объединение всех разрозненных территорий в единое целое. Заручившись поддержкой местного духовенства и феодалов, Тамерлан совершил 9 военных походов по стране.

Создавалось сильное государство, и было принято решение избрать столицей Самарканд(Экскурсия по Самарканду). Рядом с разрушенным Афросиабом заложили новый город, начали укреплять его цитаделями и крепостными стенами, украшать дворцами, мечетями и медресе.

Амир Темур успешно объединил Мавераннахр и к уже имеющимся территориям присоединил Фергану и Шашский оазис.

Тамерлан в своих походах разбивал таких правителей как Камар ад-дина и Анка Туру(Моголистан), Тохтамыш (Золотая орда), Баязид I (Османская империя)

Амир Темур управлял государством в течение тридцати пяти лет. За эти годы он предпринял немало военных походов, одержал победы в крупнейших сражениях, покорил множество страной создал огромную империю, границы которой простирались от Китая и Индии до Каспийского моря, от Арала до Персидского залива.

Умер великий полководец во время военного похода на Китай, это случилось в феврале 1405 года в городе Отраре. Его тело забальзамировали, положили в гроб с черной парчей и отправили в Самарканд, где он и упокоился в семейной усыпальнице Гур-Эмир.

В наследство потомкам Темур оставил не только огромную державу, но и руководство к действию в управлении страной. «УложенияТемура» – так называется ценный исторический документ, написанный мудрым правителем. Он состоит из двух частей, первая – автобиографическая, описание деяний великого Амира, а вторая – свод законов, в котором четко прописаны правила поведения членов общества, их права и обязанности. Эти законы касались решительно всех в государстве от рядовых граждан, до чиновников и правителей.

История ставит Темура в один ряд с такими крупнейшими полководцами, как Александр Македонский, Дарий I, Юлий Цезарь.

Памятник Амиру Темуру.

Музей Амира Темура.

Биография

Амир Темур среднеазиатский тюркский правитель, полководец и завоеватель, сыгравший существенную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси. Полководец, основатель империи Тимуридов (1370 год) со столицей в Самарканде.

Амир Темур родился в 1336 году 9 апреля в кишлаке Ходжа Илгар (Яккабак) близ Кеша (Шахрисабз). Он, как говорит предание, родился с куском запекшейся крови в руке и с белыми как у старца волосами, такое же говорили о Чингиз-хане. Его отец эмир Мухаммад Тарагай, был из знатной семьи тюркского рода барласов. Он был влиятельным человеком и пользовался большим авторитетом в Мавераннахре. Его предки занимали достойное место в рядах дворцовой элиты Чагатайского улуса и выводили свою родословную от легендарной предводительницы тюрков Алан-кувы, а владения их находились вокруг Кеша и Нефеса.

Отец Темура эмир Тарагай постоянно участвовал в курултаях чагатайских беков, созываемых ханом улуса на берегу реки Или. В 1355 году он женится на дочери эмира Джаку – барласа Турмуш-ага.

Верховный эмир Мавераннахра Казаган, убедившись в достоинствах Амир Темура, в том же году отдал (сосватал) ему в жены свою внучку Ульджай Туркан-ага. Благодаря этому браку возник союз Амир Темура с эмиром Хусайном, внуком Казагана. Они вместе выступали против монголов. В 1356 году у Амира Темура рождается два сына – Джахангир и Омар Шайх.

Экономическое положение Мавераннахра в конце 13 – первой половине 14 веков ухудшалось с каждым днем. Этим воспользовался хан Моголистана Тоглук Тимур, который без сопротивления в 1360 году дошел до Кашкадарьи. Амир Темур поступил к нему на службу. Но когда Тоглук Тимур назначил правителем Мавераннахра своего сына Ильяс Ходжу, Амир Темур не пожелал служить этому принцу и договорившись с правителем Балха эмиром Хусейном, Амир Темур вступил в упорную борьбу с монголами.

В это время в Самарканде господствовали сарбадоры – “висельники”, также боровшиеся против монголов. Название этого народного движения возникло от лозунгов его участников “Или борьба за свободу, или же голова на виселице”. В 1370 году Амир Темур на курултае в Балхе был провозглашен верховным эмиром Турана.

А брак с дочерью Чингизида Сарай Мульк Ханум позволил Амир Темуру прибавить к своему имени почетный титул “гураган”, т. е. “зять хана”.

Основной задачей Амира Темура стало преодоление раздробленности и объединение отдельных владений в единое государство. Столицей этого государства он выбрал Самарканд, где срочно приступил к возведению городских оборонительных стен, цитадели и дворца. Он заложил новый Самарканд рядом с развалинами древней столицы Согдианы (современный Афрасиаб).

Объединив и подчинив себе земли между Амударьей и Сырдарьей, а также Фергану и Шашский вилоят, Амир Темур начал завоевательные походы.

35 лет длилось правление Амира Темура (1370 – 1405). Он создал громадную империю от Инда и Ганга до Сырдарьи и Зарафшана, от Тянь-Шаня до Босфора, Большую часть жизни он провел в походах.

Амир Темур умер в городе Ортрар в 1405 году во время похода на Китай.

При жизни Амир Темура о государственном управлении было написано специальное сочинение, известное под названием “Уложения Темура”. Это ценный исторический источник средневековья, состоит из двух частей. В нем изложена биография Темура и связанные с его жизнью события, взгляды этого выдающегося государственного деятеля и полководца на военное искусство, устройство и управление страной. Это ценный свод законов, из которого видно, на основе чего Амир Темур создал централизованное, управляемое могучее государство.

Создав огромную державу, Амир Темур подготовил условия для экономического и культурного развития страны. Возрождаются вековые традиции прошлых эпох в новом историческом контексте. По мере того, как Мавераннахр становится центром торговли, экономики и культуры Ближнего и Среднего Востока, стали благоустраиваться такие древние города как Самарканд, Кеш, Бухара, Термез, Ташкент, Мерв и др., до основания разрушенные ордами Чингизхана.

Строились величественные здания мечетей, медресе, мавзолеев, караван – сараев и бань. Стало обычным, что каждая победа или событие увековечивались в архитектуре. В строительной деятельности Амир Темур преследовал определенные политические цели – возведенные им сооружения должны были демонстрировать силу, могущество и величие его империи.

За годы своего правления Амир Темур положил конец феодальной раздробленности, установил торгово-дипломатические связи с наиболее крупными королевствами Европы – Францией, Англией, Кастилией. К сожалению, после смерти Амира Темура торгово-дипломатические отношения с Западной Европой, заложенные им, не получили развития.

История ставит Амира Темура в один ряд с такими крупнейшими полководцами, как Александр Македонский, Дарий Первый, Юлий Цезарь.

Амир Темур – одна из самых противоречивых фигур в истории человечества. Наши знания о нем, базирующиеся на разных источниках, показывают его как правителя, завоевателя, полководца, воина.